Хичээлийн хөтөлбөр

CHEM 402 ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИК НЭГДЛИЙН ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр элемент органик нэгдлүүдийн молекулын бүтэц, химийн холбооны онцлог шинж чанар, урвалын идэвхийг авч үзнэ. Тухайлбал элемент...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 403 ОРГАНИК БИШ БОДИСЫН СИНТЕЗ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Органик биш бодисын синтезийн уламжлалт болон орчин үеийн арга текникийг судлан шинэ нэгдэл гарган авах арга барил эзэмшинэ. Эдгээр арга (золь-гелийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 404 ОРГАНИК НЭГДЛИЙН БҮТЦИЙН СПЕКТРОСКОПИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр органик нэгдлийн бүтцийг тайлахад түгээмэл хэрэглэгддэг физикийн болон спектроскопийн аргуудыг судална. Үүнд рефракци ба дисперсиметрийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 405 ОРГАНИК СИНТЕЗ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Органик синтезид чухал ач холбогдолтой органик химийн урвалуудын механизм, стереохими, термодинамик, кинетикийг судална. Ретросинтизийн анализ...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 406 ПОЛИМЕРИЙН ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Оюутан сурагчдыг химийн шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн салбар болох полимерийг синтезлэх үндсэн ойлголтыг эзэмшүүлэх, хэрэглэгдэх мономерийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM 409 АНАЛИЗЫН БАЯЖУУЛАХ БОЛОН САЛГАХ АРГУУД

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэ хичээлээр хандлах аргын ерөнхий ойлголт, шинж чанар, нэршил, хандлалтын нөхцөл, органик биш анализад хандлалтыг хэрэглэх, органик нэгдлийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM411 ГАДАРГУУГИЙН ҮЗЭГДЭЛ БА КОЛЛОИД ХИМИ

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Дисперс систем, түүний ангилал, дисперс системийг гарган авах, дисперс системийн молекул кинетик (Броуны хөдөлгөөн, диффузи, седиментаци), оптикийн...
Дэлгэрэнгүй

CHEM412 МОЛЕКУЛЫН БҮТЭЦ БА СПЕКТРОСКОП

Багц цаг: 3 кредит Өмнөх холбоо: Агуулга: Энэхүү хичээлээр квант механикийн осциллятор болон эргэлт, хэлбэлзлийн ба эргэлтийн спектроскоп, Раман спектроскоп зэрэг молекулын эргэлт,...
Дэлгэрэнгүй