Тэнхим дээр мэргэших чиглэлийн дагуу судалгаа, шинжилгээний ажил явуулдаг тодорхой бүтэц зохион байгуулалт үүссэн. Үүнд:

Адсорбцийн процессийн физик химийн судалгаа, Усан орчин дах металл ионы электрохимийн судалгаа, Химийн урвалын кинетикийн судалгаа, Квант химийн болон онолын тооцоолол

Химийн боловсрол

Химийн хэмжил зүй, Хөрсний хими Гадаргын, гүний, нуурын болон хаягдал усны гидрохимийн судалгаа, Хүрээлэн буй орчны бохирдол (органик ба органик бус)-ын үнэлгээ, Хүрээлэн буй орчны бохирдолыг бууруулах судалгаа, Биологийн объёоктын элементийн анализ, Ажлын байрны агаарын судалгаа

Функциональ хүнсний хими-биотехнологи, Эмийн ба ашигт ургамлын фитохими

Хий, шингэн ба хатуу шатах ашигт малтмалын бүтэц, шинж чанарын судалгаа; ашиглалт ба боловсруулалтын цэвэр технологи

Фитохими, ургамлын болон мөөгний биологийн идэвхит
нэгдлийн судалгаа, мөөг тарималжуулах

Органик синтез, наноматериалын судалгааны баг