Сургалтын лабораторийн өрөөний дугаарХичээлийн нэр, индексОюутнытоо
1223 1. Ерөнхий хими CHEM205 /БУС-ын мэргэжлийн суурь/14
2. БТМХҮ CHEM101
22241. Химийн сургалтын онол, арга зүй CHED30016
2. Химийн туршилтын арга зүй CHEM308
3. Химийн бодлого бодох арга зүй CHEM309
4. Химийн дидактик CHEM322
32251. Физик хими CHEM31116
2. Электрохими CHEM410
42261. Ерөнхий хими I CHEM20116
2. Ерөнхий хими II CHEM202
3. Органик биш хими I CHEM305
4. Органик биш хими II CHEM401
5. Органик биш бодисын синтез CHEM403
6. Нанохими, супрамолекулын химийн үндэс CHEM425
52291. Физик хими II CHEM30712
2. Гадаргуугийн үзэгдэл ба коллоид хими CHEM411
62301. Аналитик химийн үндэс CHEM22016
2. Аналитик хими CHEM302
72321. Багажит анализын арга CHEM31212
2. Анализийн хүрээлэн буй орчны хими CHEM408
83191. Органик хими I CHEM20415
2. Органик хими CHEM207
3. Органик хими II CHEM301
4. Органик синтез CHEM405
93231. Полимер хими CHEM40612
2. Нефтийн хими ба анализ CHEM419
3. Нүүрсний хими CHEM422
4. Нүүрсний химийн шинжилгээний арга CHEM424
5. ШТМ-ын хими анализ CHEM434
103241. Хүнсний хими ба анализ CHEM41315
2. Хүнсний технологи CHEM414
3. Байгалийн нэгдлийн хими CHEM416
4. Эмийн хими ба анализ CHEM417
5. Биоорганик хими CHEM418
6. Хүнсний микробиологи, биотехнологи CHEM430
11330б1. Физик хими I CHEM30315
2. Тооцооллын хими CHEM304
3. Химийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй CHED318
4. Молекулын бүтэц ба спектроскопи CHEM412
5. Химийн боловсрол дахь мэдээлэл харилцааны технологи EDUC434