229 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд:

1.      Физик хими II CHEM307
2.      Гадаргуугийн үзэгдэл ба коллоид хими CHEM411