Хими хөтөлбөрийн суралцах жишиг төлөвлөгөө /стандарт ачаалалтай/

Хэрэглээний хими хөтөлбөрийн суралцах жишиг төлөвлөгөө /стандарт ачаалалтай/