БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
Хими ( PDF файл)  
Багш, байгалийн ухааны боловсрол (PDF файл)  
  МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Хими ( PDF файл )  
Химийн боловсрол (Мэргэжил) ( PDF файл)  
Химийн боловсрол (Судалгаа) ( PDF файл)  
  ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Хими ( Chemistry)