БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Хими (
PDF файл)


Хэрэглээний хими (
PDF файл)


Багш, байгалийн ухааны боловсрол (PDF файл)

 

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хими (
PDF файл )
Химийн боловсрол (Мэргэжил) (
PDF файл)
Химийн боловсрол (Судалгаа) (
PDF файл)

 

ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Хими (
Chemistry)