223 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд:

1.      Ерөнхий хими CHEM205 /БУС-ын мэргэжлийн суурь/
2.      БТМХҮ CHEM101