319 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд:

1.      Органик хими I CHEM204
2.      Органик хими CHEM207
3.      Органик хими II CHEM301
4.      Органик синтез CHEM405