224

Сургалт явуулдаг хичээлүүд:

1.      Химийн сургалтын онол, арга зүй CHED300
2.      Химийн туршилтын арга зүй CHEM308
3.      Химийн бодлого бодох арга зүй CHEM309
4.      Химийн дидактик CHEM322