226 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд:

1.      Ерөнхий хими I CHEM201
2.      Ерөнхий хими II CHEM202
3.      Органик биш хими I CHEM305
4.      Органик биш хими II CHEM401
5.      Органик биш бодисын синтез CHEM403
6.      Нанохими, супрамолекулын химийн үндэс CHEM425