225 тоот лаборатор

Сургалт явуулдаг хичээлүүд:

1.      Физик хими CHEM311
2.      Электрохими CHEM410