БИОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨР D051101
Төгсөгчийн ажлын байр
Хөтөлбөрийн онцлог давуу тал
БИОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨР D051101

Мэргэжилтний тодорхойлолт: 

Биологи хөтөлбөр нь амьд организм ба түүний системийн цаана нуугдах байгалийн процессийг тайлбарлах, шинжлэн судлах замаар амьтан судлал, биофизик, генетик, микрбиологи, ургамал судлалын чиглэлээр мэргэшин суралцаж онол, практикийн өргөн мэдлэгтэй болох боломжийг олгодог. Уг мэргэшүүлэх чиглэлүүдээр суралцсанаар Биологи, Хими, Физик, Молекул биологийн хууль болон арга зүйг ашиглан амьд ертөнцийг бүтээх организмын олон янз байдал тэдгээрийн ангилал зүй, бүтэц үйл ажиллагааны талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй болох боломжтой. Биологийн салбарын янз бүрийн чиглэлээр судлаач болох боломж нээлттэй учраас хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн болж чадна. 

Төгсөгчийн ажлын байр

Биологийн хөтөлбөрийн хүрээнд Амьтан судлал, Биофизик, Генетик, Микробиологи, Ургамал судлал зэрэг мэргэшүүлэх чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа бөгөөд манай төгсөгчид шинжлэх ухааны байгууллагуудад судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан, үйлдвэр уурхай, аж ахуйн байгууллага, улсын тусгай хамгаалалттай газруудад байгаль орчны мэргэжилтэн, мэргэжлийн хяналт, хэмжил зүй, эмнэлгийн байгууллагуудад лабораторийн техникч мэргэжилтэн, бүх шатны боловсролын байгууллагуудад багш зэрэг олон чиглэлээр ажилладаг. Дэлхийн дулаарал, уур амьсгал, хүний үйл ажиллагааны улмаас буй болсон эерэг ба сөрөг өөрчлөлт болон тогтвортой хөгжлийн чиг хандлага зэрэгтэй уялдан нийгмийн бүх салбарт байгаль орчны мэргэжилтэн шаардагдаж байна. 

Хөтөлбөрийн онцлог давуу тал

  • Биологийн салбарын шилдэг судлаачид, эрдэмтэн багш нарын баг биологич бэлтгэх хөтөлбөрт хичээл заадаг. Биологийн суурь шинжлэх ухааны онолын мэдлэгтэй, туршилт судалгаа хийх чадварыг хослуулан эзэмшдэг. 
  • Мэргэжлийн хичээлүүдийн хээрийн дадлагыг МУИС-ийн харъяа сургалт-судалгааны төвүүдэд гүйцэтгэх явцдаа байгалийн нөхцөлд аялал хийх, судалгааны ажлыг бие дааж гүйцэтгэх чадвартай болно.  
  • Үйлдвэрлэлийн дадлагыг биологи болон түүний холбогдох мэргэжлийн лабораториудад хийх явцдаа лабораторийн туршилт судалгааны төрөл бүрийн арга зүйд суралцдаг. 
  • Биологи хөтөлбөрийн багш нарын удирддаг судалгааны лабораториудад хэрэгжиж буй гадаад, дотоодын санхүүжилттэй шинжлэх ухааны төсөл, судалгаанд хамрагдаж, туршилт судалгааны арга зүйг эзэмшин бакалавр, магистр, докторын дипломын ажил гүйцэтгэх боломжтой. 
  • Суралцах хугацаандаа “Байгалийн ургамлыг хэн сайн таньж мэдэх вэ?”, “Бичил биетний нууцыг тайлагч”, “Судлаач оюутан” зэрэг их сургууль болон улсын хэмжээнд зохиогддог уралдаан тэмцээн, эрдэм шинжилгээний хурлуудад оролцож мэдлэг, авъяас чадвараа нээж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой. 
  • Биологийн салбарын бусад чиглэлээр судлаач болох боломж нээлттэй учраас хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн болж чадна. 
80 ЖИЛ