Лабораторийн нэр, дугаар:

 • Орчны шинжилгээний сургалт-судалгааны лаборатори (II-315 тоот)

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

 • Хуурай ба усан орчны экосистемүүдийн биологийн олон янз байдал, эдгээр экосистемүүдийн үйл ажиллагаа, динамик болон эдгээрт хүний үйл ажиллагаа ба газар ашиглалтын үзүүлэх нөлөөг хээрийн туршилт судалгаа, лабораторийн анализ, математик загварчлал, газарзүйн мэдээллийн систем болон зайнаас тандан судлах зэрэг арга зүйн хандлагын хүрээнд судална.
 • Лабораторийн нэг түлхүүр чиглэлээр хээрийн экосистемийн цэвэр анхдагч бүтээмжийн динамик болон ургамлын зүйл олон янз байдалд уур амьсгалын хүчин зүйлүүдийн цаг хугацаа ба орон зайн вариаци, мал бэлчээрлэлт, хөрс ба биогеохимийн процессууд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг судалдаг. Судалгааны ажлын үр дүнгүүд нь Монголын бэлчээрийн менежментийн шинжлэх ухааны суурь өгөгдөл болох ач холбогдолтой.

 Хэрэгжүүлж буй төслүүд

 • АНУ-ын Геологийн Судалгааны Албаны (USGS) санхүүжилт бүхий “Дэлхийн хуурай болон гандуу бүс нутгуудын экогидрологийн загварчлал” төслийн Төв Азийн бүс нутгийн судалгааны ажлууд (2014-2016)
 • АНУ-ын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Сангийн (NSF) санхүүжилт бүхий “Хуурай газрын экосистемийн ганг тэсвэрлэх байдлыг үнэлэх нь”төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Drought-Network”-ийн Монголыг төлөөлж буй гишүүний үүргээр хийгдэж буй судалгааны ажлууд (2014-2018)
 • МУИС-ийн Азийн Судалгааны Төвийн санхүүжилт бүхий “Монгол орны ойт хээрийн бэлчээрийн экосистемийн харимхай чанарыг туршин судлах нь” төсөл (2015-2016)
 • МУИС-ийн Азийн Судалгааны Төвийн санхүүжилт бүхий “Хур тунадасны орон зай ба цаг хугацааны динамик ба өөрчлөлтөөс Монголын ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх нөлөө”төсөл (2015-2016)
 • МУИС-ийн санхүүжилт бүхий “Газар ашиглалт, уур амьсгалын өөрчлөлтийн экосистемд үзүүлэх нөлөө ба менежментийн холбогдол” төсөл (2015-2016)
 • WWF санхүүжилт бүхий Зорилтот нутагт зэрлэг амьтны мониторингийн сүлжээ бий болгох (2018)
 • Mitsubishi UFJ CoLtd санхүүжилт бүхий Монгол орны хээрийн экосистемийн нүүрстөрөгчийн тооллого (2019-2020)
 • Reassessing the ecosystem of Northern Mongolia project funded by Food, Health and Conservation Fund, USA. 2021-2023.
 • “Conserving wild camel as promoting nomadic herders in the Great Gobi of Mongolia” project funded by ZSL office in Mongolia. 2021-2023

Судлаачид

 • Профессор Л. Ариунцэцэг 
 • Экологийн хөтөлбөрийн лаборант Н. Ариунтуяа.
 • Экологийн хөтөлбөрийн докторант Д. Энхтүвшин.
 • Экологийн хөтөлбөрийн оюутан С. Энэрэл.
 • Экологийн хөтөлбөрийн оюутан Б. Тэмүүлэн.
 • Экологийн хөтөлбөрийн оюутан Б. Анхилуун.
 • Экологийн хөтөлбөрийн оюутан О. Оюумаа.
 • Экологийн хөтөлбөрийн оюутан Р. Жамбал.
 • Экологийн хөтөлбөрийн оюутан Энхжин.
 • Экологийн хөтөлбөрийн оюутан Маралмаа.
 • Экологийн хөтөлбөрийн оюутан Ц. Төгөлдөр.
80 ЖИЛ