Лабораторийн нэр, дугаар:

  • Ерөнхий микробиологийн лаборатори (213И)

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

  • Хүрээлэн буй орчны микробиологи, микроорганизмын экологи, эрүүл ахуйн микробиологи, хүрээлэн буй орчны молекул биологи, генотоксикологийн судалгаа

Төслүүд

  • (2016-2018) БСШУЯ, Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан: “Уул уурхайн бүс нутгийн биологийн нөхөн сэргээлтэнд бичил биетэнг ашиглах боломжийг судлах”
  • (2016-2018) онд Монгол-Оросын хамтарсан “Азийн эртний томоохон нуурууд болох Хөвсгөл, Байгаль нуурын цианобактерийн генетикийн олон янз байдлын судалгаа”
  • 2015-2016 онд “ARC” Азийн судалгааны төвийн санхүүжилттай “Говийн бүсийн уул уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтэнд бичил биетэнг ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх” сэдэвт эрдэм шинжилгээний төсөл.
  • (2011-2012) “ARC” Азийн судалгааны төвийн санхүүжилттай “Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын хөрс, усны генотоксикологийн судалгаа”
  • (2011-2012) ШУТСангаас санхүүжилттай “Төв Азийн том нуурууд болох Байгал болон Хөвсгөл нуурын бактер, вирусын бүрдлийг харьцуулах судлах”
  • (2008-2009) Дэлхийн Банк, Нидерландын Засгийн Газрын Байгаль Орчны Итгэлийн Сангийн дэмжлэгээр Монгол Улсын Байгаль Орчны Яамнаас санхүүжсэн “Орчны генотоксикологийн шинжилгээний арга зүйн стандартыг боловсруулах, Улаанбаатар, Арвайхээр, Баянхонгор хотуудын агаар, ус, хөрсний бактерийн бохирдлын төвшинг тодорхойлох”
  • (2003-2004) “ARC” Азийн судалгааны төвийн санхүүжилттай “Улаанбаатар хотын ус, хөрсний бохирдол амьд организмын генд мутаци үүсгэх идэвхи”

Судлаачид

80 ЖИЛ