Лабораторийн нэр, дугаар: 312

  • Усан орчны судалгааны лаборатори (Aquatic research laboratory)

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

  • Усан экосистем дэх организмуудын (цахиурт замаг, татмын ургамал) бүлгэмдлийн бүтэц, орон зай, цаг хугацааны өөрчлөлтөд үндэслэн усан экосистемийн үйл ажиллагааны төлөв байдал, түүнд хүний үйл ажиллагаанаас үзүүлж байгаа нөлөөллийг үнэлж, усан экосистем, сав газрын байгалийн нөөцийн менежментийг сайжруулахад шаардлагатай мэдээллээр хангах, зөвлөмж боловсруулах.

Төслүүд

  • Graduates for Climate Change adapted water management/ Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices Capacity Building in Higher Education 2021-2023
  • Сонинхишиг Н. Лхагвасүрэн Д. Энхтуул Ц. 2019. НҮБ-ийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хийсэн гэрээний дагуу хэрэгжүүлсэн “Генетик нөөц, холбогдох уламжлалт мэдлэгийн мэдээллийн сангийн агуулга бүрдүүлэх” төслийн тайлан

Судлаачид

80 ЖИЛ