Лабораторийн нэр, дугаар:

 • Экологи, эволюцийн синтезийн лаборатори (МУИС-ийн Номын сан, 609 тоот)

Судалгааны чиглэл (Товч танилцуулга)

 • Биологийн цогц системийн төлөв байдал, динамик зүй тогтлыг экологи, эволюцийн биологийн хандлагаар судлах, танин мэдэх, олон нийтэд таниулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хэрэгжүүлж буй төслүүд

 • АНУ-ын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Сан (NSF)-гийн санхүүжилттэй “Сэрүүн бүсийн хээрийн голуудын макросистемийн иерархи (шаталсан) процесс: тивийн түвшнээс гидрогеоморфийн түвшин хүртэл” төсөл (2015-2020)-ийн хүрээнд Монгол орны голуудыг АНУ-ын Их талын голуудтай харьцуулан судлах судалгааны ажил
 • АНУ-ын Азийн сан, Taylor Family Foundation санхүүжилт бүхий Taylor Family-Asia Foundation Endowed Chair in Ecology and Conservation Biology 2008 оноос хойш үргэлжилж байгаа.

Судлаачид

 • Доктор, профессор Б. Болдгив. 
 • Доктор Ш.Анармаа. (Биогеохими, Экосистемийн экологи, Хөрсний нүүрстөрөгчийн динамик)
 • Экологийн хөтөлбөрийн докторант Б. Эрдэнэцэцэг.
 • Магистр О. Амарбат
 • Экологийн хөтөлбөрийн магистрант Б. Очирхуяг.
 • Экологийн хөтөлбөрийн магистрант Б. Энхжаргал.
 • Экологийн хөтөлбөрийн магистрант Б. Долгор.
80 ЖИЛ