Лабораторийн нэр, дугаар: 427тоот

 • Сээр нуруугүйтэн амьтан судлалын сургалт, судалгааны лаборатори

Үйл ажиллагааны чиглэл:

 • Сээр нуруугүй болон сээр нуруут амьтдын бодит үзүүлэн, орчин үеийн микроскоп, сургалтын багаж төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон 2 үндсэн сургалтын лабораториос гадна, бакалавр, магистр, докторын түвшний оюутнуудын сургалт судалгааны ажлаа хийж гүйцэтгэх шавьж судлал, шувуу судлал, хөхтөн судлалын төрөлжсөн лабораторитой бөгөөд судлаач оюутан болон удирдагч багшийн үйл ажиллагааны харилцан уялдааг хангахад эдгээр лабораториудын үйл ажиллагааны зорилго оршино.

Төслүүд:

 • Монгол орны шавьжийн олон янз байдал. ШУТСангийн санхүүжилтээр 2018-2020 онуудад хэрэгжүүлж буй. Удирдагч: Профессор. Б. Баяртогтох
 • Хөрсний микроартроподын зарим зүйлүүдийн онтогенез ба филогенез. Солонгосын ахисан түвшний судалгааны сангийн санхүүжилтээр 2016-2020 онд хэрэгжүүлж буй.
 • Палеарктик ба Ориенталь бүс нутгийн хөрсний микроартроподын биологийн олон янз байдал, биогеографи, онтогенез ба филогенез. МУИС-ийн санхүүжилтээр 2018-2020 онуудад хэрэгжүүлж буй өндөр түвшний судалгаа.
 • Монгол бөхөнг сэргээн нутагшуулах суурь судалгаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санхүүжилтээр 2019-2020 онуудад хэрэгжүүлж буй.
 • Монгол орны илтэс сахалт цохын экологи, генетикийн онцлог ба филогенез. Солонгосын Биологийн нөөцийн үндэсний хүрээлэнгийн санхүүжилтээр 2016-2020 онуудад хэрэгжүүлж буй.
 • Шувуу судлал биологийн олон янз байдал. Доктор С. Гомбобаатар
 • Биологийн нөөц. Доктор С. Гомбобаатар
 • Дагуурын хээрийн биологийн олон янз байдлын судалгаа ШУТС-ийн санхүүжилт бүхий суурь судалгааны сэдэв, 2012-2014. Доктор Зөвлөх Профессор Р. Самъяа
 • Дагуурын хээрийн биологийн олон янз байдлын судалгаа ШУТС-ийн санхүүжилт бүхий суурь судалгааны сэдэв, 2012-2014. Доктор Зөвлөх Профессор Р. Самъяа
 • Минж нутагшуулах төсөл, захиалгат ажил, 2012-2016. Доктор Зөвлөх Профессор Р. Самъяа
 • Мазаалай баавгайн хамгаалал ба мэдээлэл сурталчилгааны төв, ХБНГУ-ын LBV-байгууллага, ГИДЦГ-ын захиргаатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа урт хугацааны хөтөлбөр, 2010-2019. Доктор Зөвлөх Профессор Р. Самъяа
 • Алтайн өвөр говийн биолгийн олон янз байдлын судалгаа, Азийн судалгааны төвийн санхүүжилттай төсөл, 2016-2017 он. Доктор Зөвлөх Профессор Р. Самъяа
 • Халиун бугын тархац, нөөц, зохистой ашиглах хэмжээг тогтоох, хамгааллын статусыг тодорхойлох, ШУТС-ийн санхүүжилттай, засгийн газрын захиалгат төсөл, 2019-2020 он. Доктор Зөвлөх Профессор Р. Самъяа
 • Ховд голын минж, ондатр. ШУТС-ийн төсөл, УБ, 2000-2003. Удирдагч: Доктор Зөвлөх Профессор С. Шар
 • Монгол орны жижиг хөхтөн амьтдын популяцийн экологийн судалгаа /ШУТСангийн санхүүжилттэй суурь судалгааны сэдэвт ажил УБ, 2008-2011. Доктор Зөвлөх Профессор С. Шар
 • Дагуурын хээрийн биологийн олон янз байдлын судалгаа сэдэвт ІШУТСангийн санхүүжилттэй судалгааны төслийн гүйцэтгэгч /2012-2014 он. Доктор Зөвлөх Профессор С. Шар
 • Туул голд минж нутагшуулах төсөл, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, 2012-2017, (үндсэн гүйцэтгэгч) 2. МУИС-аас санхүүжүүлдэг ARC-ийн төсөл. УБ.2017-2018 Удирдагч: Доктор Зөвлөх Профессор С. Шар
 • Монгол орны хил дамнасан экосистемд нутагшсан хөхтөн амьтдын судалгаа. Монгол Оросын хамтарсан судалгааны төсөл. 2013-2014 он. Монгол талын удирдагч: Доктор Зөвлөх Профессор С. Шар
 • “Хар Ямаатын БНГ, түүний орчны бүс нутгийн зүйлийн болон янз байдал” сэдэвт төсөл. Багш Магистр (M.Sc.) П. Жаргалсайхан
 • “Палеарктик ба Неарктикийн хөрсний микроартроподын биологийн олон янз байдал, биогеографи, онтогенез ба филогенез” сэдэвт төсөл. Багш Магистр (M.Sc.) П. Жаргалсайхан
 • “Монгол орны шавьжийн олон янз байдал” сэдэвт суурь судалгааны төсөл. Багш Магистр (M.Sc.) П. Жаргалсайхан
 • “Монгол бөхөнг (Saiga tatarica mongolica) хамгаалах, сэргээн нутагшуулах”. Багш Магистр (M.Sc.) П. Жаргалсайхан

Судлаачид:

80 ЖИЛ