МУИС Байгаль, Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг (WCS)-ийн Монгол дахь хөтөлбөр харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Монгол Улсын Их Сургууль, Байгаль, Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг (WCS)-ийн Монгол дахь хөтөлбөр харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
✅Энэхүү санамж бичгийн гол зорилго нь судалгаа, боловсрол, байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг сайжруулж өргөжүүлэхэд чиглэсэн байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх явдал юм.
Бид хамтдаа:
🔬 Судалгаа шинжилгээний ажил хамтран зохион байгуулж хэрэгжүүлэх
📚 Сургалт боловсролын ажилд хамтран ажиллах
🌱 Байгаль хамгааллын ажилд оролцогчдын чадавхийг бэхжүүлэх
📢 Байгаль хамгааллын ажилд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх
🌍Бид хамтдаа Монголын байгалийн өвийг хойч үедээ хадгалж үлдэхийн төлөө зүтгэж байна!🇲🇳
✅We are thrilled to announce that the National University of Mongolia and the Wildlife Conservation Society Mongolia program signed a Memorandum of Understanding (MOU)!
✅The primary goal of this MOU is to establish a solid framework for collaboration between WCS Mongolia and the Department, aiming to advance scientific research, education, and conservation efforts in Mongolia.
Together, we will focus our efforts on:
🔬 Scientific Research
📚 Education and Training
🌱 Capacity Building
📢 Outreach and Engagement
🌍Together, we’re dedicated to preserving Mongolia’s natural heritage for future generations!🇲🇳
80 ЖИЛ