Дүрэм журам

НИЙТЛЭГ ДҮРЭМ ЖУРАМ
# Нэр Он Татах
1 МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод шинэчилсэн журам  /2017.01.03/ 2017 Татах 
2 МУИС-ийн 2016-2024 он хүртэлх хөгжлийн шинэчилсэн стратеги төлөвлөгөө (2016-04-27) 2016 Татах
3 МУИС-ийн 2020 он хүртэлх хөгжлийн шинэчилсэн Стратеги төлөвлөгөө (Төсөл) Татах
4 МУИС-ийн Сургалтын журам 2015 Татах
5 МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм 2017 Татах
6 МУИС-ийн Дүрэм /2017.06.21/ 2017 Татах
7 МУИС-ийн Багш, ажилтан, суралцагчийн ёсзүйн дүрэм Татах
8 МУИС-ийн Захиргаа, ҮЭНХ-ны хооронд 2013-2014 оны хичээлийн жилд байгуулсан хамтын гэрээ 2013 Татах
9 МУИС-ийн Багшийн ажлын нэгдсэн үнэлгээний (аттестатчиллын) журам 2012 Татах
10 МУИС-ийн Албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2011 Татах
11 МУИС-ийн Албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн журамд орсон өөрчлөлт 2015 Татах
12 МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаарх баримтлах бодлого 2012 Татах
13 МУИС-ийн Технологи дамжуулах журам 2012 Татах
14 МУИС-д ЭША ажиллуулах журам 2011 Татах
15 МУИС-ийн Оюутны байрны журам /2016-08-08/ 2016 Татах
16 МУИС-ийн Номын сангийн журам 2017 Татах
17 МУИС-ийн Оюутны дадлагын ерөнхий журам 2011 Татах
18 Сурган хүмүүжүүлэх дадлагын ерөнхий журам 2011 Татах
19 МУИС-д Гадаадын иргэнийг элсүүлэн суралцуулах журам 2014 Татах
20 ЭША-д амжилт гаргасан оюутанд МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам 2011 Татах
21 МУИС-ийн Барааны тэмдгийг ашиглах түр журам 2014 Татах
22 МУИС-ийн Судалгааг дэмжих жилийн санхүүжилтийн түр журам 2014 Татах
23 МУИС-д Профессор, багш ажиллуулах журам /МУИС-д Зөвлөх, гэрээт ба зочин профессор, цагийн багш ажиллуулах журам батлагдаж тус журмын 6 дугаар заалт  хүчингүй болсон/ 2014 Татах
24 МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам 2015 Татах
25 МУИС-д Суралцагчдад тэтгэлэг олгох нийтлэг журам 2015 Татах
26 МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам 2015 Татах
27 МУИС-д Зөвлөх, гэрээт ба зочин профессор, цагийн багш ажиллуулах журам 2015 Татах
28 МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн ажиллах журам 2015 Татах
29 МУИС-ийн Бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам /2015.11.23/ 2015 Татах
30 МУИС-ийн Захиргааны ажилтны ажлын цаг бүртгэлийг зохицуулах журам /2016.01.21/ 2016 Татах
31 МУИС: Судалгааны санхүүжилтийн журам /2016-03-11/ 2016 Татах
32 МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам /2016-05-05/ 2016 Татах
33 МУИС-ийн үйлчилгээний нэгдсэн стандарт 2016 Татах
34 МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах журам 2016 Татах
35 Судалгааны санхүүжилтээс МУИС-д шууд бус зардлын хуримтлал бүрдүүлэхэд баримтлах журам 2016 Татах
36 МУИС-д Суралцагч шилжүүлэн суралцуулах шинэчилсэн журам /2016.12.28/ 2016 Татах
37 МУИС-ийн Хөтөлбөрийн хорооны шинэчилсэн журам /2016.12.28/ 2016 Татах 
38 МУИС-ийн Шагнал, урамшууллын нийтлэг журам /2017.05.19/ 2017 Татах 
39 МУИС-ийн “Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох” журам /2016.12.28/ 2016 Татах
40 МУИС-ийн Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2017 онд оюутан элсүүлэх журам /2017.05.26/ 2017 Татах
41 МУИС-ийн Судалгааны хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааны журам /2017.08.17/ 2017 Татах