Эдийн засгийн тэнхимийн ээлжит семинар

Эдийн засгийн докторант оюутан Ч. Отгочулуу  “Зэсийн зах зээлийг тоглоомын онол ашиглан загварчлах нь” сэдвээр диссертацын ажлын эхний хэлэлцүүлэгээ танилцуулна. Семинар 2021.05.12-ны...
Дэлгэрэнгүй

Магистрант, докторант оюутнуудын анхааралд

“Эрдэм шинжилгээний багц цаг” тооцуулах оюутнууд “Хавсралт1” хүснэгтийг бөглөж нотлох баримтуудыг хавсаргаж  скайнердаж PDF файл болгон dashdulam.d@num.edu.mn хаягаар 2021 оны 4 сарын...
Дэлгэрэнгүй