Ном, сурах бичиг

Эдийн засгийн тэнхимээс гаргасан сурах бичиг, гарын авлага

Сурах бичгийн нэр
Зохиогч /Орчуулагч/ Хэвлэсэн он
1 Экономикс Б.Сувд, Б.Алтанцэцэг 2000, 2005, 2009
2 Хөгжлийн эдийн засаг  С.Даваасүрэн 2000
3 Микроэкономикс Б.Алтанцэцэг, Б.Отгонтөгс, С.Даваасүрэн, Б.Лхагвасүрэн, Х.Цэвэлмаа 2002, 2004
4 Менежментийн эдийн засгийн онол Х.Цэвэлмаа 2002
5 Макро эдийн засгийн төгс тойм Роберт Рикрофт /Ч.Хашчулуун, Л.Эсмэдэх, Р.Энхбат/ 2004
6 Макро эдийн засаг Б.Алтанцэцэг, Б.Отгонтөгс 2005
7 Эдийн засгийн онолын сэтгэлгээний түүх Х.Эрдэнэчулуун, Ч.Баянжаргал 2005
8 Микро эдийн засаг: хялбаршуулсан төгс тойм Б.Лхагвасүрэн, Р.Энхбат, Н.Тунгалаг 2006
9 Дэлхийн эдийн засаг Х.Эрдэнэчулуун 2008

10

Монголын эдийн засаг: шилжилт, хөгжлийн асуудлууд П.Лувсандорж 2009
11 Шинэ институцийн эдийн засаг Ч.Нарантуяа, Г.Болормаа, С.Баттулга болон бусад зохиогчид 2010
12 Орчин үеийн макроэкономиксийн үндэс /үүсэл, хөгжил, өнөөгийн байдал/ Брайн Сноудон, Ховард.Р.Вейн /Ерөнхий редактор Ц.Даваадорж/ 2010
13 Микроэкономиксийн үндэс  Тэнхимийн багш нар 2012
14 Статистик, Анхан шат+excel програм Д.Нарантуяа 2014
15 Менежментийн эдийн засаг Х.Цэвэлмаа, Б.Цогт-Эрдэнэ, С.Амартүвшин 2016
16 Хугацаан цуваан эконометрик Б.Эрдэнэбат 2017
17 Судалгааны арга зүй Д.Нарантуяа 2017
18 Статистик, Анхан шат+excel програмсурах бичиг, /хоёр дахь хэвлэл/ Д.Нарантуяа 2019
19 Эдийн засгийн онол практик сэтгүүл Дэд профессор Б.Отгонтөгс, Ахлах багш Д.Эрдэнэбулган 2023

 

Гарын авлагын нэр Зохиогч/Орчуулагч/ Хэвлэсэн он
1 Микроэкономиксийн үндэс: Бодлого, дасгал, тест Тэнхимийн багш нар 2000, 2005, 2010, 2011
2 Мэкро эдйин засаг: Бодлого, дасгал, тест Тэнхимийн багш нар 2001, 2006, 2009, 2013
3 Микро эдийн засгийн онолын бодлогууд С.Баттулга 2006
4 Дунд түвшний микроэкономикс: Бодлого, дасгал, тест Тэнхимийн багш нар 2010
5 Бизнесийн статистик бодлого, дасгалын хураамж Д.Амаржаргал, Б.Бүжинтуул 2015
6 Магадлал, статистик бодлого, дасгалын хураамж Б.Бүжинтуул, Б.Оюун-Эрдэнэ 2017