Магистр

Эдийн засгийн магистрын хөтөлбөр

Монголбанкны ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэгт (тэтгэлгийн гэрээ, товч мэдээлэл) хамрагдагч оюутнуудын судлах хичээлүүд:

Хичээлийн нэр Индекс Багш
Намрын улирал
1 Судалгааны арга зүй METH702
2 Динамик систем ба загварчлал* MATH506 Ц.Сэлэнгэ
3 Микроэкономикс* ECON702 Н.Ууганбаатар
4 Эконометрикс* ECON704 Б.Эрдэнэбат
Хаврын улирал
4 Макроэкономикс* ECON703 Б.Алтанцэцэг
5 Эдийн засгийн өсөлт ECON706 Б.Соёлмаа
6 Тоглоомын онол ECON709 Н.Ууганбаатар
*Заавал судлах хичээл

Хүн ам зүйн магистрын хөтөлбөр