Бакалаврын хөтөлбөр

МУИС-ын сургалтын хөтөлбөрийн журам шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан өнөөгийн байдлаар тус тэнхимд 2 бакалаврын хөтөлбөр хэрэгжиж байна. I,II түвшний оюутнууд 2023 онд батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу суралцах бол III-IV түвшний оюутнууд 2015 онд батлагдсан хөтөлбөрөөр суралцах юм.    

Бакалаврын хөтөлбөр 2023

Бакалаврын хөтөлбөр 2015

Бакалаврын хөтөлбөр хичээлүүдийн үялдаа холбоо, мод 

Бакалаврын хөтөлбөр 2023: Жишиг суралцах төлөвлөгөө

Бакалаврын судалгааны ажлын календарчилсан тѳлѳвлѳгѳѳ, 2024 оны Хавар

Бакалаврын судалгааны ажил бичих журам, 2023  оны төлөвлөгөө

Бакалаврын судалгааны ажил бичих журам, 2014  оны төлөвлөгөө

Бакалаврын судалгааны ажилд тавигдах форматын шаардлага

Дадлагын удирдамж

Бүтээлийн хулгай, хуулаас сэргийлэх зѳвлѳмж

R үнэлгээний хүсэлт гаргах, хичээл дахин судлах маягт.docx

Дүнгийн маргаан гомдол барагдуулах маягт.docx

Үргэлжлүүлэн суралцах хүсэлтийн маягт.docx

Суралцагчид улиралын, жилийн чөлөө олгох хүсэлтийн маягт.docx

Суралцагч сургуулиас чөлөөлөгдөх хүсэлтийн маягт .docx

Тойрох хуудасны маягт.docx