Бакалавр

Эдийн засгийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсвэл эхлээд Байгалийн ухааны  чиглэлээс Математик 1а, Математик 1б, Математик 1в хиээлүүдээс аль нэгийг нь, Нийгмийн ухааны чиглэлээс ECON101, ECON102 индекстэй Микроэкономиксийн үндэс болон Макроэкономиксийн үндэс хичээлүүдийг заавал судласан байх ёстой байдаг.

Бакалаврын хөтөлбөр

Бакалаврын судалгааны ажил бичих, хамгаалах журам

Бакалаврын судалгааны ажлын календарчилсан тѳлѳвлѳгѳѳ, 2019 оны Хавар

Бакалаврын судалгааны ажилд тавигдах форматын шаардлага

Дадлагын удирдамж

Бүтээлийн хулгай, хуулахаас сэргийлэх зѳвлѳмж

Жишиг сургалтын хөтөлбөр