N22, 2013

Агуулга

Төгрөгийн худалдан авах чадвар ба өрхийн мөнгөн орлого, ядуурлын шугамын бодит өсөлт PDF
Б. Батмөнх 7-16
Монголын уул уурхайн хөгжил болон хүн амын орлогод гарч буй өөрчлөлтүүд PDF
Г.Мөнхнасан, Д.Нарандалай 17-28
Уул уурхайн эдийн засаг, түүний хүмүн капиталд үзүүлэх нөлөөлөл PDF
Д. Энх-Амгалан 29-35
Улаанбаатар хотын залуучуудын гэр бүл төлөвлөлт PDF
П.Цэрэнбазар 36-44
Хэрэглэгчийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа PDF
Я. Отгонсүрэн, Г. Мөнхбаясгалан 45-50
Цахим сургалтыг хөгжүүлж буй туршлага: АНУ, БНСУ болон Монгол Улсын зарим жишээн дээр PDF
Б.Уугангэрэл 52-57
Орон нутгийн засаглалд эмэгтэйчүүдийн оролцоо PDF
Д. Биндиряа 58-62
Microsoft компаний хэрэглэгчдэд зориулан боловсруулсан бизнес шинжилгээний технологийн шийдэл PDF
О.Төлеу 64-68
Why fertility is higher in reproductive health surveys? PDF
Thomas Spoorenberg 70-77