N10, 2004

Агуулга

Монголын хүн амын нас хүйсийн бүтцийн өнөөгийн байдал ба ирээдүйн хандлага PDF
Рикардо Ньюверт 5-23
Улаанбаатар хотод шилжин ирэгсдийн ажил эрхлэлтэнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн шинжилгээ PDF
Б.Нарантулга 24-43
Судалгааны мэдээлэл боловсруулах арга зүйн асуудалд PDF
Д.Чимгээ 44-52
Олон улсын хүн амын статистикийн үүсэл хөгжил ба өнөөгийн байдал PDF
Д. Тунгалаг 53-56
Монгол улсын ястангуудын тоо, байршилд гарч буй өөрчлөлт PDF
М.Баянтөр, Г.Нямдаваа, З.Баярмаа 57-71
Нийгмийн ажилтан бэлтгэх ажлыг эрчимжүүлэх асуудал PDF
Ч.Дагвадорж 72-77
Age and sex distribution of the mongolian population: present and future implications PDF
Neuper. R 78-97
Perspectives and issues: knowledge, attitudes8 practices on family planning among induced abortion users in an urban setting PDF
Ж.Дэмбэрэлсүрэн 97-113
Demographic transition in Asia PDF
Б.Энхцэцэг 114-120