N06, 2002

Агуулга

Монгол Улсын хүн амын тоо, өсөлтийн түүхэн хандлага, орчин үед анхаарах зарим асуудал PDF
Ц.Бадрах 4-12
Дунд сургуульд суралцаж буй өсвөр насны сурагчдын гэрлэлтээс өмнөх бэлгийн харьцаанд нөлөөлж буй хүчин зүйлс PDF
А.Солонго 13-24
Угсаатны байршил, шилжих хөдөлгөөний үндсэн төрх PDF
Ц.Цэрэндаш, О.Сүхбаатар 25-33
Хөхөөр хооллолтын байдал PDF
Л.Хандсүрэн, Ш.Энхцэцэг, Д.Ганзориг 34-45
Монгол Улсын хотжилт 1990-ээд онд PDF
Д.Хүрэлмаа 46-57
Хүн амын насны бүтцийн нөлөө PDF
Б.Мөнхжаргал 58-72
Бүрэн дундаас дээш боловсролтой залуучуудын жендэрийн байдалд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн шинжилгээ PDF
Б.Наранчимэг 73-89
Орхон аймагт шилжин ирэгчдийн шалтгаан, үр дагаврыг тодорхойлох судалгаа PDF
Б.Эрдэнэсувд 90-103
Эконометрикийн шинжилгээний арга зүйн зарим асуудлууд PDF
Г.Элдэв-Очир, Б.Мягмарсүрэн 104-111
Шилжилтийн үр дүн, сургамж, тулгамдсан асуудлууд PDF
Д.Цэрэнпил 112-125
Тахир дутуу иргэдийн хамгаалах механизмыг боловсронгуй болгоё PDF
Г.Оюунцэцэг 126-131
Статистик мэдээллийн чанарын зарим асуудал PDF
Г.Элдэв-Очир, Б.Энх-Амгалан 132-134