Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Манай тэнхимийн багш судлаачид зөвхөн сургалт төдийгүй онолын ба тооцоолон бодох физик, хатуу биеийн физик, атом молекулын спектр судлал, бодисын бүтцийн рентген судлал, плазмын физик чиглэлээр дэлхийн түвшний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил явуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар тус тэнхмийн багш нар 

Гэрэл бодисын харилцан үйлчлэлийн судалгаа

 • Шугаман бус оптик
 • Квант оптик
 • Бозе – Эйнштейний конденсаци
 • Квант компьютер, квант мэдээлэл зүй

Бөөм, цацраг бодистой харилцан үйлчлэлийн судалгаа

 • Атом, мезо – атомын мөргөлдөөний процесс
 • Шугаман бус динамик, хаос ба синергетик
 • Нанобүтцийн квант онолын судалгаа
 • Цацраг бодисын харилцан үйлчлэл
 • Тооцоололт материалын физик
 • Загварчлал ба симуляци

Хатуу бие, материалын бүтэц, шинж чанарын судалгаа

 • Бодисын рентген бүтцийн судалгаа:
 • Бодисын соронзон бүтэц, шинж чанарын судалгаа
 • Хатуу бие, аморф, полимер бодисын физик химийн шинж чанар
 • Хатуу уусмалын ойрын эрэмбэлэлтийн судалгаа
 • Нүүрстөрөгчийн нано хоолой гарган авах, хэрэглэх
 • Нүүрстөрөгчийн нанобөөмс агуулсан конденсацлагдсан бодисыг сенсорын идэвхитэй элемент болгон ашиглах талаархи судалгаа
 • Нүүрсний физик

Атомын  цацаргалт, шингээлт, сарнилын оптик спектр, плазмын судалгаа

 • Органик ба органик биш хагас дамжуулагч нимгэн хальсны оптик шинж чанар, гарган авах, хэрэглэх
 • Хүнд металлын атомын цацаргалт, шингээлтийн спектр шинжилгээ
 • Бодисын оптик шингээлт ба раман сарнилын спектр шинжилгээ
 • Тоосонцорт плазмын судалгаа

Физик дидактикийн судалгаа

 • Физик боловсролын стандарт, цогц чадамжийн загвар, физик сургалтын хөтөлбөрийн талаарх харьцуулсан судалгаа
 • Хялбар туршилтаар мэдлэг бүтээлгэх арга зүйн судалгаа
 • Сургалтанд сурагчдын өмнөх төсөөллийг тооцох арга зүйн судалгаа
 • Физикийн хичээлийн судалгаа, киррикюлимийн судалгаа
 • Суралцахуйг дэмжсэн багшлахуйн шинэ арга зүйн судалгаа

Сансар судлал, зайнаас тандан судлал

 • Сансар судлал, орон орны ухааныг түгээн дэлгэрүүлэх, хөгжүүлэх судалгаа
 • Зайнаас тандан судлалашиглан байгалийн нөөцийн менежмент ба мониторинг хийх судалгаа
 • Бичил сансрын хөлөг бүтээх судалгаанд нэвтрүүлэх судалгаа

сэдвээр эрдэм шинжилгээний ажил явуулж суурь судалгааны сэдэвт ажил гүйцэтгэж байна.