Математик

Оюутнууд танхимын сургалтаар эзэмшсэн математикийн судалгаа шинжилгээний ажлын онолын мэдлэг, чадвараа практик үйл ажиллагаатай холбон бататган гүнзгийрүүлж, бодит талбар дээр тулгамдах хүндрэл бэрхшээлүүдийг бүтээлчээр шийдвэрлэх чадвар эзэмшинэ.

Дадлагаар оюутнууд дараах агуулгыг эзэмшинэ. Үүнд: