БАКАЛАВР

Математикийн тэнхим нь бакалаврын түвшинд дараах мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулж байна.

      Мэргэжил: Математик                                       Индекс: D054101

 1. Хөтөлбөр:  Математик
 2. Зорилго: Монгол улсад онолын математикийн алгебр, анализ, геометр, математик хэрэглээ чиглэлүүдээр мэргэшсэн, онолын өндөр чадвартай, мэргэжилтэн багш, судлаач, бэлтгэх зорилготой
 3. Математикийн хөтөлбөрөөр эзэмших мэргэшил чиглэлүүд:
  1. Алгебр чиглэл
  2. Анализ чиглэл
  3. Геометр чиглэл
  4. Математик хэрэглээ чиглэл

    Мэргэжил: Багш, математикийн боловсрол     Индекс: D011401

 1. Хөтөлбөр: Багш математикийн боловсрол
 2. Зорилго: Математикийн суурь боловсролд тулгуурласан, онолын болон заах арга зүй-технологийн өндөр мэдлэг ур чадвартай багш бэлтгэх зорилготой.