Математикийн их семинар

2017-2018 оны тэнхимийн их семинар

Зохион байгуулсан: Н.Ууганбаатар

Багш нарын нэрс Хуваарь Сэдэв
1 Н.Ууганбаатар 2017.10.04 өдөр 17.40-18.40 Social Choice in Countable Societies
2 В.Адъяасүрэн 2017.10.18 өдөр 17.40-18.40 Problems Selected From Journals
3 Б.Баяржаргал 2017.11.15 өдөр 17.40-18.40 Hilbert-Kunz Multiplicity
4 Г.Баярмагнай 2017.11.29 өдөр 17.40-18.40 Гильбертийн 13-р асуудлын алгебрлаг хувилбар
5 Ж.Даваадулам 2018.02.22 өдөр 17.40-18.40 Соболевын багтаалтын теоремууд
6 Д.Даянцолмон 2018.03.01 өдөр 17.40-18.40 Pauli-Fierz model with 1 or 0 photon
7 Ц.Навчаа 2018.03.15 өдөр 17.40-18.40 Технологи хүлээн авах хэмжилтийн загварын найдвар, тохирцын шинжилгээ
8 Ц.Сэлэнгэ 2018.03.29 өдөр 17.40-18.40 High-order DG FEM solution of elliptic problems
9 Д.Түмэнбаяр 2018.04.12 өдөр 17.40-18.40 МУИС-иас эрхлэн гаргадаг  “Боловсрол судлал” сэтгүүлийн 1998-2017 оны дугааруудад хэвлэгдсэн асуулга судалгаатай өгүүллүүдийн тойм анализ

10

С.Төмөрбат 2018.04.26 өдөр 17.40-18.40 On Amitsur rings and radical polynomial rings
A note on the radicals of associative and alt.rings
On chain rings and radicals
11 А.Амарзаяа 2018.05.03 өдөр 17.40-18.40 Painleve-ийн тэгшитгэл ба гадаргуу
12 Т.Хулан 2018.05.10 өдөр 17.40-18.40 “Geometry of weak contact conics to an irreducible quartics with 2 nodes and 1 cusp via rational elliptic surfaces and Zariski pairs”

 

2018-2019 оны тэнхимийн их семинар

Зохион байгуулсан: З.Ууганбаяр

Багш нарын нэрс Хуваарь Сэдэв
1 Andre Galligo University of Nice, France 2018.09.12 өдөр 17.30 Quantitative equidistribution for the solutions of systems of polynomial equations
2 З. Ууганбаяр 2018.10.23 өдөр 17.30 Зарим бутархай эрэмбийн дифференциал тэгшитгэлийн аналитик шийдийн талаар
3 Д. Пүрэвсүрэн 2018.11.06 өдөр 17.30 Минковскийн бодлого
4 Г.Баярмагнай 2017.11.29 өдөр 17.40-18.40 Гильбертийн 13-р асуудлын алгебрлаг хувилбар

 

2019-2020 оны тэнхимийн их семинар

Зохион байгуулсан: Т.Хулан

Багш нарын нэрс Хуваарь Сэдэв
1 Н. Ууганбаатар 2019.11.07 өдөр 16.00 Extremal Problems on Convex Polygons
2 Г. Баярмагнай 2019.12.19 өдөр 16.00 Pro-p-extensions
3 Д. Пүрэвсүрэн 2020.03.19 өдөр 16.00 Платогийн проблем
4 Ц. Сэлэнгэ 2020.03.26 өдөр 16.00 Numerical PDEs