N25, 2015

Агуулга

ТОП-20 индексийн өгөөжийн хэлбэлзэл, валютын ханшийн хэлбэлзлийн нөлөө PDF
Д. Энхтүвшин (магистр), Б. Энх-Амгалан 7-15
Монголын эдийн засаг мэдлэгт суурилах нь PDF
С. Амартүвшин, Б. Цогт-Эрдэнэ 16-24
Монгол ажиллагчдын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хандах хандлагын харьцуулсан судалгаа PDF
Б. Баярмаа,  Ж. Сарантуяа, Н. Батдэлгэр 25-39
Ядуурал ба эмзэг байдал PDF
Г. Цагаач 41-47
Ядуурлыг тооцох арга зүйн асуудал PDF
Ц. Амартүвшин 49-58
Хүн амын мэдээллийн чанарыг үнэлэх арга зүйн зарим асуудал PDF
Б. Мөнхжаргал 59-68