Олимпиадын суудлын хувиарлалт

Оролцогчид доорхи хувиарлалтын дагуу оролцоно.

Хичээлийн 5-р байрны 605 тоот анги

Хичээлийн 5-р байрны 305, 407 тоот анги

Хичээлийн 4-р байрны 221 тоот анги