Эдийн засгийн тэнхимийн судалгааны семинар

Тэнхимийн судалгааны семинарт дэд профессор С.Дөлбадрах “Монгол Улсын эдийн засгийн RBC загварын шинжилгээ”судалгааг хэлэлцүүлнэ.