Магистрант, докторант оюутнуудын анхааралд

  1. “Эрдэм шинжилгээний багц цаг” тооцуулах оюутнууд “Хавсралт1” хүснэгтийг бөглөж нотлох баримтуудыг хавсаргаж  скайнердаж PDF файл болгон dashdulam.d@num.edu.mn хаягаар 2021 оны 4 сарын 9-ны дотор ирүүлнэ үү.
  2. Сэдэв удирдагч батлуулах болон өөрчлөх хүсэлтийг 4 сарын 9-ны дотор удирдагч багшаараа дамжуулан dashdulam.d@num.edu.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
  3. Магистрын урьдчилсан хамгаалалт 05 сарын 04-өөс 05 сарын 10 хооронд Магистрын жинхэнэ хамгаалалт 05 сарын 25-аас 05 сарын 31 хооронд болох тул энэ хавар төгсөх хүсэлтэй байгаа магистрын оюутнууд 2021 оны 4 сарын 9 дотор удирдагч багшдаа мэдэгдэж зөвшөөрсөн мэйлыг магистрант оюутан хариуцсан багш Д.Хишигт /khishigt@num.edu.mn / багшид мэйлээр хандаж мэдэгдэнэ үү.