Сургалтын хөтөлбөр

Ерөнхий суурь хөтөлбөрийн хүрээнд бакалаврын, мөн ахисан шатны сургалтын магистрын түвшинд дараах хичээлүүдийг зааж байна.

Бакалаврын түвшин:

Ерөнхий Англи хэл:

 1. Академик Англи хэл (Анхан дунд) AENG 121
 2. Академик Англи хэл (Дунд) AENG 122
 3. Академик Англи хэл (Ахисан дунд) AENG 123
 4. Академик Англи хэл (Ахисан) AENG 124

Мэргэжлийн Англи хэл: 

 1. Дипломат орчуулга 1 DITR 251
 2. Дипломат орчуулга 2 DITR 252
 3. Дипломат орчуулга 3 DITR 253

 

 

 1. Хууль зүйн англи хэл I                            INTL 311
 2. Хууль зүйн англи хэл II INTL 312
 3. Хууль зүйн англи хэл III INTL 453
 4. Хууль зүйн англи хэл IV INTL 454

Магистрын түвшин:

Англи хэл                                     ENGL700