ТӨСӨЛ СУДАЛГАА

Овог, нэр Албан тушаал Судалгааны чиглэл
Л.Жаргал Зөвлөх профессор Нүүрсний петрографи, седиментологи, бодисын бүрэлдэхүүний судалгаа
Б.Эрдэнэцогт Дэд профессор Шатах ашигт малтмалын геологи, органик геохими
Ц.Баатарчулуун Профессор Геофизикийн хайгуул, өгөгдлийн боловсруулалт ба тайлалт
Б.Бат Дэд профессор Геотехник, гидрогеологи, геоморфологи, ордын нөөцийн судалгаа
Н.Байгалмаа Ахлах багш Шатах ашигт малтмалын геологи, седиментологи
С.Оюунгэрэл Ахлах багш Ашигт малтмалын ордын гарал үүсэл, хүдэржилт үнэмлэхүй насны судалгаа
Х.Уламбадрах Ахлах багш Региональ геологи
Д.Нансалмаа Ахлах багш Петрографи, седиментологи
Б.Даариймаа Ахлах багш Геофизикийн хайгуул, өгөгдлийн боловсруулалт ба тайлалт, петрофизик
Н.Одгэрэл Ахлах багш Палинологи, стратиграфи, микропалеонтологи
Б.Тамир Ахлах багш Ашигт малтмал, металлогени, эрэл хайгуул, структур геологи
Б.Жавзандолгор Ахлах багш Газар хөдлөл, гадаргуугийн долгионы судалгаа
Т.Нарангарав Ахлах багш Газар хөдлөлийн аюулын үнэлгээ
З.Ганбаатар Багш Ашигт малтмалын ордын эдийн засгийн үнэлгээ