Бакалаврын хөтөлбөр

МУИС-ын сургалтын хөтөлбөрийн журам шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан өнөөгийн байдлаар тус тэнхимд 2 бакалаврын хөтөлбөр хэрэгжиж байна. I,II түвшний оюутнууд 2023 онд батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу суралцах бол III-IV түвшний оюутнууд 2015 онд батлагдсан хөтөлбөрөөр суралцах юм.     Бакалаврын хөтөлбөр 2023 Бакалаврын хөтөлбөр 2015 Бакалаврын хөтөлбөр хичээлүүдийн үялдаа холбоо, мод  Бакалаврын судалгааны ажлын календарчилсан тѳлѳвлѳгѳѳ, 2024 оны … Continue reading Бакалаврын хөтөлбөр