ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2014 оны 06 дугаар сарын 25)

А. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

 

 

1

Эдийн засаг /бак/

ШУС

Хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн дүгнэлттэй танилцаж, хэлэлцэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАТЛАВ.

2

Улс төр судлал /бак/

3

Сэтгэл судлал /бак/

4

Социологи /бак/

5

Нийгмийн ажил /бак/

6

Антропологи /бак/

7

Археологи /бак/

8

Сэтгүүл зүй /бак/

9

Олон улсын харилцаа /бак/

ОУХНУС

10

Нийтийн удирдлага /бак/

11

Нягтлан бодох бүртгэл /бак/

БС

БАТЛАВ.

12

Санхүү, банк /бак/

ХОЙШЛУУЛАВ.

  • Бүрдүүлсэн материал хангалтгүй тул дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

13

Даатгал /бак/

14

Маркетинг /бак/

БАТЛАВ.

15

Менежмент (Санхүүгийн менежмент, мэдээлэл зүй) /бак/

ХОЙШЛУУЛАВ.

  • Бүрдүүлсэн материал хангалтгүй тул дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

16

Зочлох үйлчилгээ /бак/

БАТЛАВ.

17

Бизнесийн удирдлага /бак/

БАТЛАВ.

18

Аялал жуулчлал /бак/

ХОЙШЛУУЛАВ.

  • Бүрдүүлсэн материал хангалтгүй тул дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

19

Эрх зүй /бак/

ХЗС

БАТЛАВ.

20

Олон улсын эрх зүй /бак/

БАТЛАВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО