ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2021 оны 5 дугаар сарын 06)

А. БУСАД

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Шийдвэр

1

Биоинформатик /суд-маг/

МКУТ

Хөтөлбөрийн байршил өөрчлөх тухай

2 талын тэнхмийн өгсөн санал, хөтөлбөр хариуцсан профессорын саналыг үндэслэн  ХШУИС-ийн МКУТ-ийн харьяанд хэрэгжиж буй Master of Science зэрэг олгож байгаа Биоинформатик магистр хөтөлбөрийг ШУС-ийн БУС-ийн Биологийн тэнхимийн харьяанд байршуулахыг ДЭМЖИВ.

2

Хүн ам зүй /суд-маг/

Хүн ам зүй /док/

ЭЗТ

Хөтөлбөрийн байршил өөрчлөх тухай

ШУС-ийн ЭЗТ-ийн харьяанд хэрэгжиж буй Хүн амзүй магистр, докторын хөтөлбөрийг ШУС-ийн Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимийн харьяанд байршуулахыг ДЭМЖЭЭГҮЙ.

3

-

ХЧБХ

ШУС-БУС болон ХШУИС-ийн зарим хөтөлбөрийн байршлын асуудлыг судлах ажлын хэсэг байгуулах

Хөтөлбөрийн байршлын асуудлыг дахин хэлэлцэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

4

-

ХЧБХ

Магистрын хөтөлбөрийн Ерөнхий суурийн багцийн зохион байгуулалтын судалгаа

Судалгааны үр дүнтэй ТАНИЛЦАВ.

5

-

ХЧБХ

Ерөнхий суурийн сурах бичгийн судалгааны тайлан

Судалгааны үр дүнтэй ТАНИЛЦАВ.

6

-

ХЧБХ

Бакалаврын мэргэжлийн суурь багцийн хичээлийн нөхцөл байдлын судалгааны үр дүнгээс

Судалгааны үр дүнтэй ТАНИЛЦАВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО