ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2021 оны 04 дүгээр сарын 15)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

Шийдвэр

1

Сэтгүүл зүй /док/

 

 

 

ШУС, СЗТ

Сэтгүүл зүй /док/ батлагдсан хөтөлбөрийн судлах цаг /59ббц/-ийг 60 багц цаг болгох

Уг төлөвлөгөөнд буй JOUR813 “Сэтгүүл зүйн судалгааны арга зүйн асуудлууд” 2 багц цагийн хичээлийг 3 багц цаг болгон нэмэгдүүлэх

ХОЙШЛУУЛАВ.

Багц цаг болон индексийн асуудлыг тодорхой болгож БСХХруу хэлэлцүүлэхээр буцаах, БСХХ тэнхимийн танилцуулж буй үндэслэл зөрж байгаа тул дахин хэлэлцүүлэхээр хойшлуулав.  

2

Эдийн засаг /маг/

ШУС, ЭЗТ

Судалгааны арга зүй багцад байгаа заавал судлах METH702 “Нийгмийн ухааны судалгааны арга зүй” 3бц хичээлийн оронд ECON704 “Эконометрикс” 3бц хичээлийг заавал хичээл болгох

ХОЙШЛУУЛАВ.

Судалгааны арга зүйтэй холбогдох хичээлүүдийг хөтөлбөрийн шинэ журмын хүрээнд цогцоор шийдвэрлэх тул дараа хэлэлцүүлэхээр хойшлуулав.

3

Эдийн засаг /док/

 

 

ШУС, ЭЗТ

Мэргэжлийн хичээл багцад байгаа заавал судлах ECON800 “Микроэкономиксийн шинжилгээ” 3бц,

ECON801 “Макроэкономиксийн шинжилгээ” 3бц хичээлүүдийг мэргэшүүлэх багц руу шилжүүлж, оронд ECON702 “Микроэкономикс” 3бц, ECON703 “Макроэкономикс” 3бц хичээлийг оруулах

ДЭМЖИВ.

Хөтөлбөр оруулсан өөрчлөлтийн саналыг дэмжив.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

4

Электроник /бак/

 

 

 

ХШУИС, ЭХИТ

ECEN414 "Компьютерийн зохион байгуулалт" 3бц хичээлийг сонгон судлах бүлгээс мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт шилжүүлэх

ДЭМЖИВ.

ECEN 414 "Компьютерийн зохион байгуулалт" хичээлийг мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт шилжүүлж, оронд нь Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс тохирох 1 хичээлийг Мэргэжлийн суурь бүлэгт шилжүүлэхээр ДЭМЖИВ. Ямар хичээлийг мэргэжлийн суурь бүлэгт шилжүүлэхийг тэнхимийн хөтөлбөрийн хороо шийдэж, ХЧБХ-т өгч өөрчлөлтийг хийлгүүлэхээр тогтов.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

5

Эрх зүй /орой, эчнээ/

 

ХЗС, ПСТ

Эрх зүйн орой, эчнээ хөтөлбөрийн INTE515 Үйлдвэрлэлийн дадлага 4бц хичээлийг 2бц болгож, хичээлийн агуулгыг Танилцах дадлага хэлбэрт шилжүүлэх

ДЭМЖИВ.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

Клиник-хууль зүйн туслалцаа 2бц хичээл нэмэх /шинээр/

ДЭМЖИВ.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

6

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Орос//бак/

 

 

ШУС, ЕСТ

RULI222 “Орос хэлний үгийн сан судлал” 3бц, RULI310 “Орос хэлний өгүүлбэр зүй” 3бц, RUSH230 “Орос хэлний авиа зүй” 2бц хичээлүүдийг мэргэжлийн сонгон судлахаас заавал судлах багцад шилжүүлэх 

ДЭМЖИВ.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

RTRA301 “Орос хэлний орчуулга 1” 2бц, RTRA301 “Орос хэлний орчуулга 2” 2бц хичээлүүдийг сургалтын төлөвлөгөөнөөс хасах.

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ХӨТӨЛБӨР НЭЭХ)

7

Мэдээллийн технологи /маг/

ХШУИС, МКУТ

Riga Technical University (RTU)-тэй хамтарсан 1+1 хөтөлбөр нээх

ДЭМЖИВ.

  • Double degree, хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг дэмжив.
  • Багц цаг дүйцүүлэлтийн асуудлыг гэрээгээр зохицуулахаар шийдвэрлэв.

8

Гидрогеологи, геотехник /бак/

ШУС, ГГТ

Тусгай зөвшөөрөл авах

ДЭМЖИВ.

БСШУСЯ-д холбогдох материалыг хүргүүлж, Гидрогеологи хөтөлбөрөөр сургалт явуулах тусгай зөвшөөрөл авахыг дэмжив.

9

Ашигт малтмалын эрэл хайгуул /маг/

ШУС, ГГТ

Шинэ хөтөлбөр батлуулах

ДЭМЖИВ.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

10

Хөрс судлал /бак/

ШУС, ГЗТ

Тусгай зөвшөөрөл авах

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

11

Гадаад хэлний орчуулга /Герман/

ШУС, ЕСТ

Хавсарга хөтөлбөр нээх

ДЭМЖИВ.

Гадаад хэлний орчуулга /Герман/ хавсарга хөтөлбөр нээхийг дэмжив.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

12

Гадаад хэлний орчуулга /Франц/

ШУС, ЕСТ

Хавсарга хөтөлбөр нээх

ДЭМЖИВ.

Гадаад хэлний орчуулга /Франц/ хавсарга хөтөлбөр нээхийг дэмжив.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

В. ЕРӨНХИЙ СУУРЬТ ХИЧЭЭЛ НЭМЭХ, ХАСАХ

13

МУИС-ийн Ерөнхий суурь хөтөлбөр

ШУС, ГХСТ

IELTS-н оноо бүхий “Академик англи хэл 5” хичээл шинээр оруулах

ДЭМЖИВ.

2021-2022 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлэхээр тогтов.

Г. БУСАД

14

-

ХЧБХ

  • Хөтөлбөрийн Ерөнхий Хорооны үйл ажиллагааны мэдээлэл /2014-2021/

ХЕХ-ны үйл ажиллагааны мэдээлэлтэй танилцав.

 

 

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО