ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2020 оны 6 дугаар сарын 11)

 

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

Хэн танилцуулах

1

Сэтгүүл зүй /бак/

ШУС, СЗТ

Хичээлийн нэр өөрчлөх

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн

-“Интернет сэтгүүл зүй 1” JOUR410 хичээлийн нэрийг “Дижитал сэтгүүл зүй” болгох,    -“Радио сэтгүүл зүй 1*” JOUR312 хичээлийн нэрийг “Радио сэтгүүл зүй”болгох,

Мэргэжлийн сонгон судлах бүлгийн

-“Интернет сэтгүүл зүй 2” JOUR422 хичээлийн нэрийг “Дата сэтгүүл зүй” болгох

Зохих журмын дагуу харьцуулалт, сайжруулалт хийн тэнхим болон бүрэлдэхүүн сургуулийн хороогоор дахин хэлэлцүүлэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

Хичээлийн бүлэг өөрчлөх

Мэргэжлийн сонгон судлах бүлэгт байгаа “Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй” JOUR318 хичээлийг Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгрүү оруулж, Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт байгаа “Мэдээлэл харилцааны дизайн” JOUR306 хичээлийг сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх.

2

Сэтгүүл зүй /маг/

ШУС, СЗТ

Судалгааны магистр

“Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй” JOUR609 2бц хичээлийн багц цагийг 3 болгох

Бакалавр болон магистрын хичээлийн давхцлын асуудлыг шийдэх зөвлөмж өгч ДЭМЖИВ.

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Мэргэжлийн магистр

Мэргэжлийн хичээлийн бүлэгт “Сэтгүүл зүйн онолын асуудлууд” JOUR701 хичээлийг идэвхигүй болгож Судалгааны магистрын хөтөлбөрт байгаа “Орчин үеийн сэтгүүл зүйн тулгамдсан асуудлууд” JOUR701 хичээлийг оруулж ирэх.

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Мэргэжлийн магистр

“Сэтгүүл зүйн судалгааны арга зүй” JOUR704 хичээлийг заавал судлахаас хасаж сонгон судлахруу шилжүүлэх, оронд нь “Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн эрхзүй” JOUR617 хичээлийг оруулах

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Мэргэжлийн магистр

“Сэтгүүл зүйн шинэ чиглэлийн асуудал” JOUR611 хичээлийг заавал судлахаас хасаж сонгон судлахруу шилжүүлэх, оронд нь “Нийтлэл нэвтрүүлгийн хэл найруулга” JOUR612 хичээлийг оруулах

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

3

Сэтгүүл зүй /док/

ШУС, СЗТ

“Сэтгүүлчийн уран бүтээлийн онол арга зүйн асуудлууд” JOUR808 хичээлийн нэрийг “Сэтгүүлчийн ур чадварын онол арга зүйн асуудлууд” болгон өөрчлөх

Хөтөлбөрийн ерөнхий бүтцийн асуудлыг засаад дахин шат шатны хурлаар хэлэлцүүлэхээр БУЦААВ.

“Интернет сэтгүүлзүйн асуудлууд” JOUR811 хичээлийн нэрийг “Дижитал сэтгүүл зүйн онолын асуудлууд” болгож өөрчлөх

4

Утга зохиол судлал /бак/

ШУС, УЗУСТ

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн “Туурвил зүй” LITE332, 2бц-г 3 бц болгох

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн “Уран зохиолын судалгааны арга зүй” LITE223, 2бц-г 3 бц болгох

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн “Зохиолч, уран дүр бүтээх арга” LITE420, 2бц хичээлийг Мэргэжлийн сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх

5

Урлаг судлал /бак/

ШУС, УЗУСТ

Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт "Урлагийн судалгааны арга зүй" ARTS307 2бц  хичээлийг оруулж, "Урлагийн философи" ARTS303 2бц сонгон судлах бүлэгт оруулах

Харьцуулсан судалгаа хийн дахин оруулж ирэхээр БУЦААВ.

6

Цөмийн инженерчлэл /бак/

ХШУИС, ХБИТ

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Инженерийн зураг зүй” ENGI200 3бц,

“Инженерийн механик” ENGI201 3бц,

“Инженерийн термодинамик” ENGI202 3бц хичээлүүдийг хасах

Төлөвлөгөөний уялдаанд зааж өгөх зөвлөмж өгөн ДЭМЖИВ.

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт “Цөмийн инженерчлэлийн үндэс” NUCL202 3бц, “Цөмийн инженерчлэлийн лаборатори 1” NUCL203 2бц,  “Цөмийн инженерчлэлийн лаборатори 2” NUCL204 2бц, “Реакторын физикийн лаборатори” NUCL306 2бц хичээлүүдийг шинээр нэмэх

Гишүүдийн саналыг тусган, сайжруулах нөхцөлтэйгээр ДЭМЖИВ.

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

7

Био-инженерчлэл /бак/

ХШУИС, ХБИТ

“Биоинженерийн информатик” BIOE303 3бц,

”Шинжлэх ухааны бичиглэл” BIOE410 2бц хичээлүүдийг Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс Мэргэжлийн сонгон судлах бүлэгт шилжүүлэх,

Мэргэжлийн заавал бүлгийн “Биоинженерийн информатик” хичээлийг үлдээн,“Биоинженерчлэлийн тусгай лекцүүд”, “Шинжлэх ухааны бичиглэл” хичээлийг сонгон судлах бүлэгрүү шилжүүлэхийг ДЭМЖИВ.

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт “Органик хими” CHEM207 3бц,

“Ерөнхий хими” CHEM205 3бц хичээлүүдийг нэмэх

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

“Биобүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт” BIOE402 хичээлийн 3 багц цагийг 2 болгож өөрчлөх

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

8

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл  /бак/

ХШУИС, ХБИТ

“Нано инженерчлэл” NANO405 3бц, ”Үйлдвэрийн хими” ACHE301 3бц хичээлүүдийг Мэргэжлийн сонгон судлах бүлгээс Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт шилжүүлэх

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

“Инженерийн термодинамик, кинетик” CHEN304 3бц хичээлүүдийг заавал судлахаас сонгонруу шилжүүлэх

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт байгаа “Нанохими ба нанотехнологи” NANO301 хичээлийг Сургалтын төлөвлөгөөнөөс хасах

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

Хэн танилцуулах

1

Сэтгэл судлал /бак/

ШУС-БССТ, ЭС

2+2 бакалаврын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

ДЭМЖИВ

2020 оны намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

В. БУСАД

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

Хэн танилцуулах

1

-

-

МУИС-ийн сургалтын хөтөлбөрийн харьяалал, удирдлага, хэрэгжүүлэлтийн талаар баримтлах бодлого

ХЕХ-ны Эрдмийн зөвлөлд харьяалагддаг 5 гишүүн ажлын хэсэг болж тушаалын төсөл бэлдэн Эрдмийн зөвлөлд санал хүргүүлэхээр ТОГТОВ.

2

-

-

Цаг уур, Ус судлал, Уур амьсгал судлал хөтөлбөрүүдийн харьяаллын асуудал

Тус хөтөлбөрүүдийг ШУС-ийн БУС-д харьяалуулахыг ДЭМЖИВ.

3

-

-

Байгаль орчныг хамгаалах технологи, Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл, Хүрээлэн буй орчин судлал хөтөлбөрүүдийн харьяаллын асуудал

Байгаль орчныг хамгаалах технологи, Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл хөтөлбөрүүдийг нэгтгэн сайжруулж Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл нэрээр хэрэгжүүлэхээр ТОГТОВ.

Хүрээлэн буй орчин судлал хөтөлбөрийг сайжруулаад дахин хэлэлцэхээр ХОЙШУУЛАВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО