ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2020 оны 1 дүгээр сарын 24)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

Хурлын шийдвэр

1

Био-инженерчлэл /бак/

ХШУИС, ХБИТ

“Биоинженер информатик”, ”Шинжлэх ухааны бичиглэл” хичээлүүдийг мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс сонгон судлахруу шилжүүлж, “Органик хими”, “Ерөнхий хими” хичээлүүдийг нэмэх

ХОЙШЛУУЛАВ.

  • Хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах үндэслэл, харьцуулсан судалгааг нэмж гүйцэтгэх
  • Хөтөлбөрийн өөрчлөлтөөс хамаарч оюутнуудад учрах хүндрэлийг сайтар судалж шийдэл олох
  • Өөрчлөлтийг хэзээнээс мөрдүүлэх талаар санал боловсруулж ирэх

“Биобүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт” хичээлийн 3 багц цагийг 2 болгож өөрчлөх

2

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл  /бак/

ХШУИС, ХБИТ

“Нано бүтцийн микроскопи, спектроскопи”, ”Үйлдвэрлэлийн хими”, “Биофизик хими”, “Материал судлалын үндэс” хичээлүүдийг сонгон судлахаас заавал судлахруу, “Инженерийн термодинамик, кинетик”, “Ерөнхий процесс аппарат” хичээлүүдийг заавал судлахаас сонгонруу шилжүүлэх

“Нимгэн үеийн технологи” хичээлийн 3 багц цагийг 2 болгож өөрчлөх

3

Цөмийн инженерчлэл /бак/

ХШУИС, ХБИТ

“Инженерийн зураг зүй”, “Инженерийн механик”, “Инженерийн термодинамик” хичээлүүдийг мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс хасч “Интернет реакторын лаборатори”, “Цөмийн инженерчлэлийн үндэс”, “Цөмийн инженерчлэлийн лаборатори 1”, “Цөмийн инженерчлэлийн лаборатори 2” хичээлүүдийг шинээр нэмэх

4

Байгаль орчныг хамгаалах технологи /бак/, 

Хүрээлэн буй орчны инженер /бак/

ХШУИС, ХБООИТ

“Агаарын бохирдлын инженерчлэл”,  “Хаягдал ус, ундны усны технологи, менежмент” хичээлүүдийн индекс өөрчлөх

ХОЙШЛУУЛАВ.

  • Байгаль хамгаалах технологи, Хүрээлэн буй орчны инженер, Хүрээлэн буй орчин судлал хөтөлбөрүүдэд үнэлгээ, харьцуулсан судалгаа хийж, ХЕХ-д танилцуулахаар дараах бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилов.

Ахлагч:

Н.Пүрэвцогт /ХЧБХ-ийн дарга/

Гишүүд:

Ц.Амартайван /ШУС-Салбар хариуцсан дэд захирал/

П.Мягмарцэрэн /ШУС- Газарзүйн тэнхимийн проф/

Б.Батжаргал /ШУС-Биологийн тэнхимийн проф/

А.Дэлгэржаргал /ХШУИС-Хими, биологи инженерчлэлийн тэнхимийн багш/

5

Физик / бак/

ШУС, ФТ

Мэргэшүүлэх бүлэгт байгаа “Плазмын физик” хичээлийг мэргэжлийн заавал судлах бүлэгт шилжүүлэх, мэргэжлийн заавал судлах бүлгийн “Квант механик” хичээлийн 3 багц цагийг 4 болгох

ДЭМЖИВ.

  • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлнэ.

 

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ХӨТӨЛБӨР НЭЭХ)

1

Нийтийн удирдлага /бак/

ОУХНУС

2+2 бакалаврын хөтөлбөрийг ЭС, ЗС дээр хэрэгжүүлэх тухай

ДЭМЖИВ.

2

Ажил мэргэжил судлал /маг/

ШУС-БССТ

1+1 магистрын хөтөлбөрийг ЭС дээр хэрэгжүүлэх тухай

ДЭМЖИВ.

3

Олон улсын харилцаа /маг/

ОУХНУС, Тайваний Чи Нань ИС

1+1 магистрын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

ДЭМЖИВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО