ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2019 оны 12 дугаар сарын 04)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

Хурлын шийдвэр

1

Газарзүй /бак/

ШУС-ГЗТ

Бакалаврын түвшний бүх хичээлийг түвшингээр ялгах шаардлагатай учраас бүх индексийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

 

“Монголын газарзүй” 6 багц цаг хичээлийг “Монголын эдийн засгийн газарзүй” 3 бц, “Монголын физик газарзүй” 3 бц болгон салгах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Дэлхийн газарзүй” 6 багц цаг хичээлийг “Байгалийн нөөцийн газарзүй” 3 бц, “Дэлхийн бүс нутгийн газарзүй” 3 бц болгон салгах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Мэргэжлийн заавал үзэх бүлэгт 3 хичээл нэмэх

-“Үйлдвэрлэлийн техник, эдийн засгийн үндэс” /шинээр/

-“Газрын сангийн менежмент” /ГЗБ хөтөлбөрөөс/

-“Эдийн засгийн газарзүй” /Гүнзгийрүүлэн судлах бүлгээс заавал судлах бүлэгт нэмж, энэ бүлгээс “Ландшафт судлал” хичээлийг сонгон судлахруу шилжүүлэх/

ДЭМЖИВ.

 • “Үйлдвэрлэлийн техник, эдийн засгийн үндэс” шинээр нэмэх хичээлийн нэрийг өөрчлөх, багц цагийг 2 бц байхаар ШИЙДВЭРЛЭВ
 • “Газрын сангийн менежмент” /ГЗБ хөтөлбөрөөс/, “Эдийн засгийн газарзүй” /Гүнзгийрүүлэн судлах бүлгээс заавал судлах бүлэгт нэмж, энэ бүлгээс “Ландшафт судлал” хичээлийг сонгон судлахруу шилжүүлэх/ асуудлуудыг дэмжив.
 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр ШИЙДВЭРЛЭВ

“Газарзүйн судалгааны аргууд” хичээлийн нэрийг “Газарзүйн судалгааны үндэс” болгон өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Газарзүйн мэдээллийн систем 1”, “Зайнаас тандан судлал 1” хичээлүүдийн нэр болон агуулгыг “Газарзүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалын үндэс”, “Газарзүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалын хэрэглээ” болгон өөрчлөх

ШИЙДВЭРЛЭВ.

 • Хичээлийн шинээр санал болгосон нэр олон улсын шаардлагат нийцэхгүй тул “Газарзүйн мэдээллийн систем 1” хичээлийг “Газарзүйн мэдээлийн системийн удиртгал”, “Зайнаас тандан судлал 1” хичээлүүдийг “Зайнаас тандан судлалын удиртгал” болгон өөрчлөхөөр шийдвэрлэв.
 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Хээрийн болон үйлдвэрлэлийн бүх дадлагыг 1 кр болгон өөрчлөх

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

 • Дадлагын хичээлийн багц цаг багасгах асуудлыг дэмжээгүй.

Газарзүйн бакалаврын хөтөлбөрт Гүнзгийрүүлэн судлах 4 чиглэл байсныг 2 болгох

ДЭМЖИВ.

 • Аялал жуулчлал, Уур амьсгал судлал хөтөлбөрүүд шинээр нээгдсэн тул 2 гүнзгийрүүлэн судлах чиглэл хасахыг дэмжив.
 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

2

Аялал жуулчлал /бак/

“Монголын газарзүй” 6 багц цаг хичээлийг “Монголын эдийн засгийн газарзүй” 3 бц, “Монголын физик газарзүй” 3 бц болгон салгах өөрчлөлтийг тусгах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Газарзүйн мэдээллийн систем 1” хичээлийг “Газарзүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалын үндэс” болгох өөрчлөлтийг тусгах

ДЭМЖЭЭГҮЙ.

 • Хичээлийн нэр олон улсын шаардлагат нийцэхгүй тул хэвээр үлдээхээр шийдвэрлэв.

 

3

 

Газар зохион байгуулалт (төлөвлөлт, кадастр) / бак/

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Газрын чанарын үнэлгээ” хичээлийг гүнзгийрүүлэн сонгон судлах хичээл рүү шилжүүлж “Монгол орны физик газарзүй” хичээлийг нэмж оруулах.

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Бэлчээр төлөвлөлт” хичээлийг газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын гүнзгийрүүлэн сонгон судлах хичээл рүү шилжүүлж “Монголын эдийн засгийн газарзүй” хичээлийг нэмж оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Газарзүй мэдээллийн систем I” хичээлийг “Газарзүй мэдээллийн систем ба зайнаас тандан судлалын үндэс ” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөх, хичээлийн заах улирлыг V улирал болгон өөрчлөх.

ШИЙДВЭРЛЭВ.

 • Хичээлийн шинээр санал болгосон нэр олон улсын шаардлагат нийцэхгүй тул “Газарзүйн мэдээллийн систем 1” хичээлийг “Газарзүйн мэдээлийн системийн удиртгал”, “Зайнаас тандан судлал 1” хичээлүүдийг “Зайнаас тандан судлалын удиртгал” болгон өөрчлөхөөр шийдвэрлэв.
 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

4

Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт / бак/

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Хотын газарзүй” хичээлийг чөлөөт сонголтын хичээл рүү шилжүүлж, “GEOG303” индекстэй “Монгол орны физик газарзүй” хичээлийг нэмж оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Барилга, архитектор төлөвлөлтийн үндэс” хичээлийг чөлөөт сонголтын хичээл рүү шилжүүлэн, “GEOG306” индекстэй “Монголын эдийн засгийн газарзүй” хичээлийг нэмж оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Газарзүй мэдээллийн систем I” хичээлийг “GEOI200” индекстэй “Газарзүйн мэдээллийн систем ба зайнаас тандан судлалын үндэс” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөх, хичээлийн заах улирлыг IV улирал болгон өөрчлөх

ШИЙДВЭРЛЭВ.

 • Хичээлийн шинээр санал болгосон нэр олон улсын шаардлагат нийцэхгүй тул “Газарзүйн мэдээллийн систем 1” хичээлийг “Газарзүйн мэдээлийн системийн удиртгал”, “Зайнаас тандан судлал 1” хичээлүүдийг “Зайнаас тандан судлалын удиртгал” болгон өөрчлөхөөр шийдвэрлэв.
 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Мэргэжлийн заавал судлах бүлгээс “Инженер геодези” хичээлийг “Хотын геодези” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

5

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал / бак/

“Монголын физик газарзүй”, “Байгалийн нөөцийн газарзүй” гэсэн хичээлүүдийг мэргэжлийн заавал судлах хичээлд оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Газарзүйн мэдээллийн систем I” хичээлийн нэрийг өөрчилж “Газарзүйн мэдээллийн системийн үндэс” болгон өөрчилж III-р улиралд оруулах,

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Газарзүйн мэдээллийн систем II” хичээлийг “Газарзүйн мэдээллийн системийн аргууд” болгон өөрчилж V улиралд оруулах,

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Зайнаас тандан судлал I” хичээлийг “Зайнаас тандан судлалын үндэс” болгон өөрчилж IV улиралд оруулах,

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Сонгон судлах бүлгийн “Зайнаас тандан судлал II” хичээлийг “Зайнаас тандан судлалын аргууд” болгон өөрчилж заавал судлах бүлэг рүү шилжүүлэн V улиралд оруулах,

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц” болон “Геомэдээллийн нарийвчлал ба метадата боловсруулалт” хичээлүүдийг агуулгын хувьд нэгтгэн “Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц” гэж хичээл болгон VI улиралд оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Тоон фотограмметр” болон “Агаар сансрын тоон мэдээг боловсруулах” хичээлүүдийг агуулгын хувьд нэгтгэн “Тоон фотограмметр болон агаарын зургийн боловсруулалт” гэсэн нэртэй болгож VI улиралд оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Дүрс мэдээг тоон боловсруулалт хийх аргазүй” хичээлийг “Сансрын дүрс мэдээнд тоон боловсруулалт хийх аргазүй” нэртэй болон өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Газарзүйн хэвлийн ГМС” хичээлийг “Газарзүйн мэдээллийн газарзүйн хэрэглээ”нэртэй болгож сонгон судлах бүлэг рүү шилжүүлэх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Идэвхтэй тандан судлалын үндэс” хичээлийн нэрийг “Идэвхтэй зайнаас тандан судлал” болгон өөрчилж сонгон судлах бүлэг рүү шилжүүлэх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Датум, солбицлуудын математик боловсруулалт” хичээлийг хасах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Хээрийн дадлага (FIEL200), Үйлдвэрлэлийн дадлага (INTE300)-ыг мэргэжлийн заавал судлах хэсэгт оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

6

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй) / бак/

 

“Монголын газарзүй” 6 багц цаг хичээлийг “Монголын эдийн засгийн газарзүй” 3 бц, “Монголын физик газарзүй” 3 бц болгон салгах өөрчлөлтийг тусгах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

 

“Газарзүйн мэдээллийн систем 1” хичээлийг “Газарзүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлалын үндэс” болгох өөрчлөлтийг тусгах

ШИЙДВЭРЛЭВ.

 • Хичээлийн шинээр санал болгосон нэр олон улсын шаардлагат нийцэхгүй тул “Газарзүйн мэдээллийн систем 1” хичээлийг “Газарзүйн мэдээлийн системийн удиртгал”, “Зайнаас тандан судлал 1” хичээлүүдийг “Зайнаас тандан судлалын удиртгал” болгон өөрчлөхөөр шийдвэрлэв.
 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

 

Заавал судлах бүлгийн “Зураг зүй” хичээлийн оронд “Байр зүйн үндэстэй зураг зүй” хичээлийг нэмж оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

 

“Газарзүйн судалгааны аргууд”, “Ландшашфт судлал” хичээлүүдийг хасах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

 

“Дэлхийн газарзүй” 6 кредит бүхий хичээлийг “Байгалийн нөөцийн газарзүй”-3кр, “Дэлхийн бүс нутгийн газарзүй”-3кр болгон салгасныг “Дэлхийн бүс нутгийн газарзүй” хичээлийн багшийн хөтөлбөрийн заавал судлах бүлэг рүү оруулж шинээр “Дэлхийн физик газарзүй” хичээлийг оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

7

Газарзүй /маг/

ШУС, ГЗТ

“Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн судалгаа, шинжилгээний онол, аргазүй” хичээлийг “Хүмүүнлэгийн газарзүйн судалгааны арга” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • Нэршлийн асуудал дээр “Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн судалгааны арга” болгон өөрчилж, англи нэршлээ ОУ-н жишгээ дагасан “Human geography” болгон өөрчлөхөөр шийдвэрлэв
 • 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Нийгэм эдийн засгийн орон зайн загварчлал” хичээлийг “Ахисан түвшний эдийн засгийн газарзүй/New geography/” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Байгалийн газарзүйн судалгаа, шинжилгээний онол, аргазүй” хичээлийг “Физик газарзүйн судалгааны арга” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Сонгон судлах бүлгийн “Хурдас судлалын орчин үеийн судалгааны аргазүй” хичээлийг “Хурдас судлал” болгон хичээлийн нэрийг өөрчилж заавал судлах хичээл рүү шилжүүлэх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Геоморфологийн орчин үеийн судалгааны аргазүй” хичээлийг “Ахисан түвшиний геоморфологи” болгон нэрийг өөрчилж сонгон судлах бүлэг рүү шилжүүлэх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

8

Газарзүй / док/

Мэргэжлийн тэнхимээс сонгон судалдаг “Геосистемийн судалгааны онол, аргазүй” хичээлийг Хүмүүнлэгийн газарзүй, Физик газарзүйгээр мэргэшүүлэх чиглэлд заавал судлах хичээл рүү шилжүүлэх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн судалгаа, шинжилгээний онол, аргазүй” хичээлийг “Хүмүүнлэгийн газарзүйн шинжлэх ухааны онол, үзэл баримтлал” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Хүмүүнлэгийн газарзүйн судалгааны онол, аргазүй” хичээлийг “Хүмүүнлэгийн газарзүйн ахисан түвшиний судалгааны арга” болгон хичээлийн нэршлийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Байгалийн газарзүйн судалгаа, шинжилгээний онол, аргазүй” хичээлийг “Физик газарзүйн шинжлэх ухааны онол, үзэл баримтлал” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Мэргэжлийн суурийн “Палеогазарзүйн судалгааны онол, аргазүй”, мэргэжлийн тэнхимээс үзэх “Геоморфологийн орчин үеийн судалгааны аргазүй”, “Изотопын геохимийн орчин үеийн судалгааны аргазүй” хичээлүүдийг нэгтгэн “Физик газарзүйн ахисан түвшний судалгааны арга” болгон өөрчлөх

 

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

 

9

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /суд. маг/

ШУС-ГЗТ

Газарзүйн магистрын хөтөлбөрөөс ордог “Байгалийн газарзүйн судалгаа, шинжилгээний онол, аргазүй” хичээлийг “Физик газарзүйн судалгааны арга” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөсний дагуу тусгах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Зайнаас тандан судлалын орчин үеийн аргазүй” хичээлийн оронд “Гео-тооцооллын үндэс” хичээлийг мэргэжлийн суурь бүлэгт оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал /мэр. маг/

Газарзүйн магистрын хөтөлбөрөөс ордог “Байгалийн газарзүйн судалгаа, шинжилгээний онол, аргазүй” хичээлийг “Физик газарзүйн судалгааны арга” болгон хичээлийн нэрийг өөрчлөсний дагуу тусгах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

“Зайнаас тандан судлалын орчин үеийн арга зүй” хичээлийн нэрийг “Зайнаас тандан судлалын судалгааны арга зүй” болгон нэрийг өөрчлөх

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

Мэргэжлийн заавал судлах хичээлээс “Ахисан түвшний зайнаас тандан судлал” болон “Дүрс мэдээг тоон боловсруулалт хийх арга зүй” хичээлүүдийг хасч “Гео-тооцооллын үндэс”, “Байгалийн гамшгийн зайнаас тандан судлал” гэсэн хичээлүүдийг нэмж оруулах

ДЭМЖИВ.

 • 2020-2021 оны хичээлийн жилийн намрын улирлаас хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв

 

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Аялал жуулчлал /маг/

ШУС, ГЗТ

Магистрын хөтөлбөрийн тусгай зөвшөөрөл авах тухай

ДЭМЖИВ

 • Урьдчилсан магадланд орохыг дэмжив.

2

Газар зохион байгуулалт / мэргэжлийн маг/

ШУС, ГЗТ

Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөр нээх тухай

ДЭМЖИВ

 • Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөр нээхийг дэмжив.

 

В. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

-

Хичээлийн давхардалт арилгах ажлын хэсгийн явцын тайлан

Хичээлийн давхардалт арилгах ажлын хэсгийн явцтай танилцаж дараах байдлаар шийдвэр, санал гаргав.

1. Тэнхимийн архивлах санал гаргасан, 2014 оноос өмнөх төлөвлөгөөнд байгаа бүх хичээлийг архивлахаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

2. Тэнхимийн архивлах санал гаргасан хичээл нь өөр тэнхимийн харьяа, 2014 оноос хойших төлөвлөгөөний сонгон судлах бүлгээс өөр бүлэгт тусгагдсан бол тухайн тэнхимээс санал авахаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

3. Тэнхимээс ирсэн давхардлын асуудалтай хичээлүүдийг хянаж, дутуу шүүсэн бол буцаахаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

4. Харьяаллын хувьд маргаантай хичээлүүд дээр тэнхим /хариуцан заадаг багш/ бүрт маргаан үүсгэсэн хичээлүүдийн жагсаалтыг илгээж 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор загварын дагуу тайлбар бичүүлж аван ажлын хэсгээр дахин хэлэлцэх. Тайлбар ирүүлээгүй тохиолдолд хүсэлт гаргасан талд шийдэхээр ШИЙДВЭРЛЭВ.

5. Захиргаа хүний нөөцийн газраас ХЕХ-ны дотоод ажлын хэрэгцээнд багшийн мэргэжил, судалгааны чиглэл, хамгаалсан ажлын сэдвийг бакалавр, магистр, докторын бүх түвшингээр гаргуулахаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

6. МУИС-д шинээр багш авах орон тоо зарлахын өмнө Хөтөлбөр, чанарын баталгаажуулалтын хэлтсээс тухайн хөтөлбөрт харьяалагдах боловсон хүчин дутагдалтай байгаа эсэх талаар, Элсэлт бүртгэлийн хэлтсээс тэнхимийн цагийн ачааллын талаарх тодорхойлолтыг заавал авч хэрэгжүүлдэг байхыг ЗХНГ-т уламжлахаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

7. Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооноос хичээлийн шинжлэх ухааны чиглэлийг харгалзан индексийн жагсаалт гаргаж батладаг байх. Тэнхимүүд хичээлийн санал гаргахдаа индекс зоохгүй, ХЧБХ тухайн хичээлийн чиглэлийг харгалзан индекс оноодог байх тухай шинжлэх ухааны чиглэл болон туршлагыг судлахаар ХОЙШЛУУЛАВ.

2

-

Хөтөлбөрийн давхардалтын судалгааны явцын үр дүн

Хөтөлбөрийн давхардалтын судалгааны явцын үр дүнтэй танилцаж дараах шийдвэрийг гаргав.

1. Ижил чиглэлээр шинжлэх ухааны зэрэг (Bch.Science гэх мэт) олгож байгаа хөтөлбөрүүдийн мэргэжлийн суурь нь ижил байхаар ШИЙДВЭРЛЭВ. (Тухайлбал Хими болон Хэрэглээний хими хөтөлбөрүүд нь адил химийн шинжлэх ухааны зэрэг (Bachelor of Science in Chemistry) олгож буй тул мэргэжлийн суурь хичээлүүд нь бүрэлдэхүүн сургууль хамаарахгүйгээр ижил мэргэжлийн суурь хичээлтэй байхаар тусгагдана.)

 • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО