ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2018 оны 06 дугаар сарын 14)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Ойн аж ахуй

/бакалавр/

ХШУИС, ХБООИТ

Хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах тухай

ДЭМЖИВ.

2

Багш, математикийн боловсрол

/бакалавр/

ШУС, МТ

“Мэдээлэл зүйн дидактик” хичээлийг сургалтын төлөвлөгөөнөөс хасах

ДЭМЖИВ

 

3

 

Математик

/бакалавр/

ШУС, МТ

“Логик ба тооцоолол” хичээлийг сургалтын төлөвлөгөөнд нэмэх тухай

Хичээл нэмэх асуудлыг ДЭМЖИВ

“Обьект тандалтат программчлал” хичээлийг сургалтын төлөвлөгөөнөөс хасах

Хичээл хасах асуудлыг ДЭМЖИВ

4

Олон улсын харилцаа

/бакалавр/

ОУХНУС, ОУХТ

“Олон улсын харилцаа” бакалаврын хөтөлбөрийн 4 багцыг өөрчлөх,

ДЭМЖИВ

“Олон улсын харилцаа” бакалаврын хөтөлбөрт 6 сонгон судлах хичээл нэмэх

ДЭМЖИВ

 

Б. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Хүний нөөцийн менежмент /магистр/

БС, МТ

 

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр нээх тухай

Хүний нөөцийн менежмент /мэргэжлийн/ хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

Хүний нөөцийн менежмент /судалгааны/ хөтөлбөрийг сайжруулахаар ХОЙШЛУУЛАВ

2

Санхүү /бакалавр/

БС, СТ

Санхүү бакалаврын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

3

Банк /бакалавр/

БС, СТ

Банк бакалаврын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

4

Даатгал /бакалавр/

БС, СТ

Даатгал бакалаврын  хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

5

Аялал жуулчлал /бакалавр/

ШУС, ГЗТ

Аялал жуулчлал бакалаврын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

6

Хүрээлэн буй орчны инженер /бакалавр/

ХШУИС, ХБООИТ

Хүрээлэн буй орчны инженер бакалаврын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

7

Уур амьсгал судлал /бакалавр/

ХШУИС, ХМТ

Уур амьсгал судлал бакалаврын хөтөлбөрийг ДЭМЖИВ

8

Нүүрс, нефть, хий боловсруулалтын инженер

/бакалавр/

ХШУИС, ХБИТ

ХОЙШЛУУЛАВ

9

Химийн энергийн технологи

/магистр/

ХШУИС, ХБИТ

ХОЙШЛУУЛАВ

 

В. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

ОУХНУС, ОУХТ болон Эрдэнэт сургууль

Эрдэнэт салбар сургуульд “Олон улсын харилцаа” 2+2 хөтөлбөрөөр элсэлт авах тухай

Олон улсын харилцаа 2+2 хөтөлбөрийг тодорхой нөхцөлтэй ДЭМЖИВ

2

ШУС, ХУС, ЕСТ

Москвагийн Улсын их сургуультай хамтарч орос хэлний бэлтгэл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

Орос хэлний бэлтгэл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг ДЭМЖИВ

3

ХЗС

Эрх зүйн хөтөлбөрөөс Нэгдсэн шалгалтыг хасах тухай

Төгсөгчид хуульчийн мэргэжлийн шалгалтыг тусад нь өгдөг тул Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар Нэгдсэн шалгалтыг хөтөлбөрөөс хасах саналыг ДЭМЖИВ

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО