ХЕХ-ны хурлын шийдвэр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ХУРАЛ (2016 оны 10 дугаар сарын 03)

А. СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Багш, байгалийн ухааны боловсрол /Хими/


ШУС, ХТ

Хөтөлбөрийн улирал, индексийн тоо, үсэг алдаатай батлагдсан асуудлын тухай

Хичээлийн улирал, индексийн тоо өөрчлөх саналыг ДЭМЖИВ. Индексийн үсэг, багц цаг, нэр өөрчлөх асуудлыг хөтөлбөрийн шаардлагын дагуу оруулж ирэхээр ХОЙШЛУУЛАВ.

2

Хими

 

3

 

Физик

ШУС, ФТ

4

Биологи

ШУС, БТ

5

Философи

ШУС, ФШСТ

6

Шашин судлал

 

7

Статистик

ХШУИС, ХМТ

Маргаантай хөтөлбөрүүдийн тухай

Салбар дундын хөтөлбөр боловсруулаад ХЕХ-оор хэлэлцүүлэхээр ТОГТОВ.

8

Цаг уур

Цаг уур, Ус судлал хөтөлбөрт талуудын тэгш оролцоог хангасан хамтарсан ажлын хэсэг ажиллуулахаар ТОГТОВ.

9

Ус судлал

10

Хэрэглээний хими

ХШУИТ, ХБИТ

2017 оны хичээлийн жилээс элсэлтийг зогсоохоор ШИЙДЭВ.

11

Материал судлал

Талуудын тэгш оролцоог хангасан хамтарсан ажлын хэсэг ажиллуулахаар ТОГТОВ.

12

Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт

ШУС, ГЗТ

Салбар дундын хөтөлбөр тул талуудын тэгш оролцоог хангасан хамтарсан ажлын хэсэг ажиллуулахаар ТОГТОВ.

Б. ЕРӨНХИЙ СУУРИЙН ХӨТӨЛБӨР (ШИНЭЭР ХИЧЭЭЛ САНАЛ БОЛГОХ, ХИЧЭЭЛ ХАСАХ)

 

Хичээлийн нэр

Харьяалал

Ерөнхий суурь хичээлийн чиглэл

ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Жагсаалтанд шинээр нэмэх хичээл

1

Астрономийн үндэс

ШУС, ГГТ

Байгалийн ухаан

Ерөнхий суурийн хөтөлбөрийн хороогоор хэлэлцүүлэхээр ТОГТОВ.

2

Жендер судлал

ШУС, ААТ

Нийгмийн ухаан

 

В. ХӨТӨЛБӨР ШИНЭЭР НЭЭХ АСУУДАЛ (ИНДЕКС, ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ)

 

Хөтөлбөр

Харьяалал

 

Хэлэлцэх асуудал

 

 

Хурлын шийдвэр

1

Бизнесийн удирдлага

/судалгааны магистр/

БС, МТ

Мэргэжлийн хөтөлбөр шинээр нээх тухай

Хөтөлбөрийн өөрчлөлт байхгүй, зохион байгуулалтын ажил байна гэж үзээд шинээр нээх хөтөлбөрт оруулахгүй байхаар ШИЙДВЭРЛЭВ.

2

Мэдээллийн аюулгүй байдал

/судалгааны магистр/

ХШУИС, ЭХИТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

3

Эрсдлийн шинжээч /судалгааны  магистр/

ХШУИС, ХМТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

4

Уур амьсгал судлал /бакалавр/

ХШУИС, ХМТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

5

Аялал жуулчлал /бакалавр/

ШУС, ГЗТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

6

Багш, бага ангийн боловсрол /бакалавр/

ШУС, ЭЗТ

ДЭМЖЭЭГҮЙ

7

Гадаад хэлний орчуулга /доктор/

ШУС, АСТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

8

Хүрээлэн буй орчны инженер /бакалавр, магистр/

ХШУИС, ХБОИТ

Шинээр нээхийг ДЭМЖИВ. Урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийлгүүлэхээр БМИҮЗ-д явуулахаар  ШИЙДВЭРЛЭВ.

 

Г. БУСАД АСУУДАЛ

 

Харьяалал

Хэлэлцэх асуудал

Хурлын шийдвэр

1

БС, ОС, ЗС

Хөтөлбөрийн хяналтын тоо батлах тухай

БС, ОС-ийн хөтөлбөрийн тооны саналыг сургуулиас ирсэн саналын дагуу баталж, ЗС-ийн хөтөлбөрийн хяналтын тоог Санхүү, банк /20/, Ня-бо бүртгэл /20/, Маркетинг /15/, Менежмент /15/, Худалдаа /0/ байхаар БАТЛАВ.

2

-

“Багш, боловсрол” хөтөлбөрийн тухай

“Багш, боловсрол” хөтөлбөрийн хөрвөх сургалтын асуудлыг дэмжиж, сургалт явуулах эрх зүйн нөхцлийг бүрдүүлэх талаар холбогдох нэгжүүдэд ДААЛГАВ.

  • ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО