Магистрын хөтөлбөр: Буддын гүн ухаан (E02230102)
Магистрын хөтөлбөр: Философи /Мэргэжлийн/ (E02230101 )
Магистрын хөтөлбөр: Философи/Судалгааны/ (E02230101 )
Магистрын хөтөлбөр: Шашин судлал/Мэргэжлийн/ (E02210101 )
Магистрын хөтөлбөр: Шашин судлал/Судалгааны/ (E02210101 )
Магистрын эрдэм шинжилгээний багц цаг тооцох хүснэгт
Докторын хөтөлбөр: Буддын гүн ухаан (F02230102 )
Докторын хөтөлбөр: Философи (F02230101 )
Докторын хөтөлбөр:Шашин судлал (F02210101 )