Бакалаврын сургалтын хөтөлбөр-Философи (D 022301)
Бакалаврын сургалтын хөтөлбөр-Шашин судлал (D 022101)
Философи хавсарга хөтөлбөр
Шашин судлал хавсарга хөтөлбөр
Дадлагын удирдамж
Бакалаврын судалгааны ажилд тавих хэлбэрийн шаардлага
Бакалаврын судалгааны ажил бичиж хамгаалах журам
Оюутныг чиглүүлэх зөвлөх үйлчилгээ
Оюутны тэтгэлэг санхүүгийн дэмжлэг
Бакалаврын түвшний оюутнуудын өгүүллийг хэвлэдэг сэтгүүлийн жагсаалт