Бакалаврын жинхэнэ хамгаалалт 2018.05.25 өдрийн 09.00 цагт хичээлийн

2- байр 439 тоот танхимд болно.

Хамгаалалтын өмнө өдөр удирдагч багшийн тодорхойлолт, шүүмжлэгч багшийн шүүмжийг үзүүлэх материалын хамт тэнхимийн туслах Б.Баянжаргал 14.00 цагт 206 тоот тэнхимд өгнө үү