Семинар /Seminars/

2019-2020 оны хичээлийн жилийн семинар

МУИС-ийн 5-р байрны 601 тоот өрөөнд 16:00 цагт болно.

Семинар зохион байгуулагч: Б.Соёлмаа

9.13 Walter Edgar Theseira Singapore University of Social Sciences Reducing Debt Improves Psychological Functioning and Decision Making in the Poor
9.26 Н.Данзандагва Хөгжлийн банк Хөгжиж буй орнуудын төв банкны бодлогын хүү яагаад өндөр байдаг вэ?
10.10 С.Мөнхчимэг Монголбанк Олон улсад өрнөж буй эдийн засгийн популизм, түүний үр дагавар, Монгол Улсын хувьд авбал зохих сургамж
11.01 Sunghyun Henry Kim Sungkyunkwan University Can protectionism improve trade balance?
11.21 Д.Хишигт Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Is SQ3R study strategy effective?
12.05 Д.Ууганжаргал МУИС-ийн ЭЗТ-ийн магистрын Албан тушаалтай байх нь сонгуульд ялах магадлалыг нэмэгдүүлдэг үү?: Регрессийн тасралттай үнэлгээ
12.19 Д.Амаржаргал МУИС ЭЗТ-ийн ахлах багш Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх боловсролын үл нийцлийг хэмжих нь

2018-2019 оны хичээлийн жилийн II улирал семинар

Семинар зохион байгуулсан: Б.Алтанцэцэг

2.20 Б.Эрдэнэбат Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Монгол эдийн засагчдын чансаа
3.06 Ч.Отгочулуу Дэлхийн зэсийн зах зээл дэх өрсөлдөөний хэв шинж ба стратегиуд: тоглоомын онолын загварчлалаар тайлбарлах нь
3.20 Д.Энх-Амгалан Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Байгалийн нөөц, институци ба эдийн засгийн өсөлт
4.03 Б.Алтанцэцэг Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Цалингийн хүйсээрх ялгаатай байдал
4.10 Prema-Chandra AthukoralaHal Hill Австралийн их сургууль Kyrgyzstan – A Central Asian Transition Economy at the Crossroads: What Lessons for Mongolia
4.24 Б.Соёлмаа Эдийн засгийн тэнхим, МУИС “Intergenerational Transfers, Demographic Change and Income Distribution” (Үе хоорондын шилжүүлэг, хүн ам зүйн өөрчлөлт ба орлого хуваарилалт)
5.08 А.Гантунгалаг Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Итгэх интервалд суурилсан таамаглал
5.22 С.Дөлбадрах Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Эхийн ажил эрхлэлт, хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжилд төрийн өмчит цэцэрлэгийн үзүүлэх нөлөө
5.23 Mieke Meurs Америк их сургуулийн, эдийн засгийн тэнхимийн эрхлэгч Women’s Time Use and Decision-Making in Mongolian Herding Households

2018-2019 оны хичээлийн жилийн I улирал семинар 

Семинар зохион байгуулсан: Б.Алтанцэцэг

9.19 С.Амартүвшин Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Өрхийн хүнсний бус хэрэглээний хэв маягт уур амьсгалын үзүүлж буй нөлөө
10.03 Б.Бумчимэг Эдийн Засгийн Шинжилгээ, Судалгааны Төв “Бодит ханшийн гажуудал (Exchange rate misalignment)
10.31 Б.Отгонтөгс Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Education Inequality in Mongolia
11.14 Ц.Амартүвшин Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Хүнсний шимт тэжээлийн хэрэглээ амьжиргааны түвшингээс хамаарах нь
11.28 Б.Лхагвасүрэн СЗХ-ны Үнэт цаасны газрын дарга Банк бус санхүүгийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын хандлага
12.12 Сүмжидмаа ШУТИС-ийн БуХС-ийн ахлах багш Үндэсний түвшний хөдөлмөрийн бүтээмжийн статистик шинжилгээ, таамаглал

2017-2018 оны хичээлийн жилийн семинар

Семинар зохион байгуулсан: Б.Алтанцэцэг

9.27 Мaria Laura Alzua Universirty of LaPlata A Community Based Approach Promotes Sanitation in Rural Mali
10.11 Б.Алтанцэцэг Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Мэдээлэл боловсруулах хүчин чадлын хязгаарлалт ба хөдөлмөрийн нийлүүлэлт
10.24 Jinill Kim Korea University Designing a Simple Loss Function for Central Banks: Does a Dual Mandate Make Sense?
11.08 Г.Болормаа Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Албан бус институци гадаад худалдаанд нөлөөлдөг үү?
11.22 Д.Хишигт Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Монголын хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийн эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн нийлүүлэлтэнд үзүүлсэн нөлөө
12.06 Д.Ган-Очир Монголбанк Гадаад шокийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөө: Том хэмжээний BVAR ба DSGE загварын тооцоо
12.20 С.Дөлбадрах Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэнд болон эхийн ажил эрхлэлтэд төрийн өмчийн цэцэрлэгийн үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх нь
3.14 Б.Эрдэнэбат Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Улирлын эх үүсвэртэй инфляцийн хэлбэлзлийн өсөн нэмэгдэж буй ач холбогдол
3.28 Д.Энх-Амгалан Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Шилжилтийн эдийн засагтай орнууд дахь байгалийн нөөц, институци ба эдийн засгийн өсөлт
4.11 А.Гантунгалаг Эдийн засгийн тэнхим, МУИС What is the globalization of inflation
4.25 Н.Ууганбаатар МУИС Монотон Чанар ба Олны Сонголт
 5.09 Ч.Нарантуяа,

Мөнх-Ирээдүй

Эдийн засгийн тэнхим, МУИС

ERI

Монгол Улсын Экспортыг Дэмжих Бодлого
5.23 Г.Болормаа Эдийн засгийн тэнхим, МУИС Албан болон албан бус институцийн гадаад худалдаанд үзүүлэх нөлөөг харьцуулах