Бидний тухай

Эдийн засгийн тэнхим нь анх 1947 онд Улс төр эдийн засгийн ухааны тэнхим нэртэйгээр байгуулагдан, 1994 оноос Эдийн засгийн онолын тэнхим, 2014 оноос Статистик, Хүн ам зүйн тэнхимүүдтэй нэгдэн өргөжиж Эдийн засгийн тэнхим нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус тэнхим эдийн засгийн чиглэлээр бакалавр, магистр, докторын түвшинд, хүн ам зүйн чиглэлээр магистр, докторын сургалтыг эрхлэн явуулдаг; макро, микро эдийн засаг, эконометрик, хөгжлийн эдийн засаг, мөнгөний бодлого, санхүүгийн экономикс, бүс нутгийн эдийн засаг, эдийн засгийн бодлого судлал, хөдөлмөр эрхлэлт, хүн ам ба хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт гэх зэрэг өргөн хүрээний асуудлуудаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэдэг; мэргэжлийн 2 сэтгүүл эрхлэн гаргадаг МУИС-ийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хамгийн өндөр чадавхи бүхий тэнхимүүдийн нэг юм.

2019-2020 оны хичээлийн жилд бакалаврын болон төгсөлтийн дараах сургалтад хамрагдаж буй нийт 600 орчим оюутан, 29 багш (үүнээс 69% нь докторын зэрэгтэй), лаборант 1, сургалтын туслах ажилтан 2 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Эдийн засгийн тэнхим нь Web of Science-д индекстэй сэтгүүлүүдэд нийтлүүлсэн өгүүллийн тоогоор нийгмийн ухаан-хүмүүнлэгийн салбарт Монголдоо тэргүүлэгч бөгөөд өдгөө Тилбургийн их сургуулиас гаргадаг Эдийн засгийн судалгааны чансааны жагсаалтад импакт фактораар Азид 117-д, Дэлхийд 770-д эрэмбэлэгдэж байна.

Тэнхимийн профессор, дэд профессор багш нарын дийлэнх нь АНУ, Их Британи, Япон, БНСУ зэрэг хѳгжингүй орнуудын тэргүүлэх их сургуулиудад эдийн засгийн салбараар докторын зэрэг хамгаалсан бѳгѳѳд МУИС-ийн Эдийн засгийн хүрээлэн, ХАЗ-н сургалт судалгааны тѳв, Тогтвортой хөгжлийн төв, Үндэсний судалгаа, зөвлөгөөний төв, Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн гэсэн 4 хүрээлэн, төвүүдэд харьяалагдан ажилладаг. Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор, профессор Б.Эрдэнэбат ажиллаж байна.

ЭЗ-ийн тэнхимд АНУ, Англи, Япон, Австрали, БНЧехУлс, БНСУ, Нидерланд зэрэг дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудын шилдэг их сургуулиудад эдийн засаг, статистик, хүн ам зүй, эконометриксийн чиглэлээр магистр, докторын зэрэг хамгаалсан олон арван эрдэмтэн багш, профессорууд ажилладаг. 2019-2020 оны хичээлийн жилийн байдлаар тус тэнхим 29 багш, 2 сургалтын туслах ажилтан, 1 лаборанттай сургалт, судалгааны ажил эрхэлж байна.